عمملیات برداشت طرح تکثیر و ارزیابی گلرنگ

عمملیات برداشت طرح تکثیر و ارزیابی گلرنگ

عمملیات برداشت طرح تکثیر و ارزیابی گلرنگ

عملیات برداشت طرح تکثیر و ارزیابی ژنوتیپ‏های کلکسیون گلرنگ  در هفته دوم تیر ماه 1400 به پایان رسیدگلرنگ با نام علمی (Carthamus tinctorius)، بومی ایران بوده و به عنوان یک دانه روغنی، تولید دانه پرندگان، تهیه رنگ از گل‏ها و مصارف دارویی کشت می‏شودبا توجه به اهمیت حفظ و تکثیر ژنوتیپهای موجود در بانک بذر مرکز تحقیقات، طرحهای تکثیر ارزیابی این ژنوتیپها به صورت سالانه اجرا می شوددر این پژوهش، 81 ژنوتیپ گلرنگ موجود در بانک بذر در قالب طرح لاتیس مربع ساده تکثیر و مورد ارزیابی قرار گرفتندبه طور کلی، زمانی که بوته گلرنگ به طور کامل خشک اما شکننده نباشد و برگ‏های اطراف غوزه، قهوه ‏ای شده باشند،می توان اقدام به برداشت گلرنگ نمودنتایج تحقیقاتی طرح پس از تجزیه و تحلیلهای آماری، ثبت و جهت ادامه تحقیقات در راستای انتخاب ژنوتیپهای برتر  و توسعه ارقام با عملکرد بالا  برتر مورد استفاده قرار خواهد گرفتبه طور کلی، زمانی که بوته گلرنگ به طور کامل خشک اما شکننده نباشد و برگ‏های اطراف غوزه، قهوه‏ای شده باشند، می‏توان به برداشت گلرنگ اقدام نمود. بر این اساس، عملیات برداشت به صورت دستی و در هفته دوم تیر ماه سال جاری به پایان رسید.

گزارشات تصویری این خبر
سبد خرید 0