نشست مجازی با شبکه آزمایشگاهی فناوریهای راهبردی

نشست مجازی با شبکه آزمایشگاهی فناوریهای راهبردی

نشست مجازی با شبکه آزمایشگاهی فناوریهای راهبردی

چهل و یکمین نشست مجازی شبکه آزمایشگاهی فناوریهای راهبردی با حضور مدیر محترم مرکز تحقیقات کاربردی و تولید بذر شرکت توسعه کشت دانه های روغنی جناب آقای میرآبادی، در روز پنجشنبه 21 مرداد ماه 1400 ساعت 21 در لایو اینستاگرام شبکه آزمایشگاهی فناوریهای راهبردی با آدرس @labsnet برگزار می گردد.

محورهای اصلی گفتگو شامل معرفی مرکز و تجهیزات موجود، معرفی خدمات دارای قابلیت انعکاس رسانه ای، نحوه دریافت خدمت شامل مراحل ارسال، دریافت نمونه و ارائه پاسخ به دریافت کنندگان خدمت در سراسر کشور و پاسخگویی به پرسشهای مخاطبین می باشد. 

سبد خرید 0