دریافت پروانه انتشار رسانه غیر برخط

دریافت پروانه انتشار رسانه غیر برخط

دریافت پروانه انتشار رسانه غیر برخط

در راستای توسعه فعالیتهای تحقیقاتی و علمی شرکت توسعه کشت دانه های روغنی ، مرکز تحقیقات کاربردی و تولید بذر این شرکت، پس از پیگیری های انجام یافته در تاریخ 1400/02/06موفق به دریافت پروانه انتشار رسانه  اختصاصی غیر برخط با عنوان توسعه دهندگان بذر شمال ایران در زمینه صنعت تولیدات زراعی و گیاهی  از وزارت ارشاد و فرهنگ اسلامی گردید.

سبد خرید 0