جلسه مشترک نظام مهندسی  و مرکز تحقیقات

جلسه مشترک  نظام مهندسی  و مرکز تحقیقات

جلسه مشترک نظام مهندسی  و مرکز تحقیقات

جلسه مشترک میان نظام مهندسی  و مرکز تحقیقات  شرکت توسعه کشت دانه های روغنی به منظور استفاده از ظرفیت و توان سازمان نظام مهندسی کشاورزی استان و شرکت توسعه کشت دانه های روغنی در راستای ارتقاء مهارت فنی، اجرایی و توانمند سازی اعضای نظام مهندسی کشاورزی، در روز سه شنبه مورخه 10 آذر  . 1400  برگزار گردید.در این نشست ، مدیر محترم مرکز تحقیقات، جناب آقای میر آبادی، امادگی این مرکز را نسبت به برگزاری دوره های مختلف آموزشی در حوزه های مختلف زراعی، گیاهپزشکی، بیوتکنولوژی، کشت بافت و ترویجی اعلام نمودند . همچنین مقرر گردید ابن مرکز به عنوان مرکز انتقال تکنولوژی دوره های آموزشی مد نظر از سوی نظام مهندسی راجهت صدور گواهی  به متقاضیان برگزار نماید.

سبد خرید 0