یادداشت‏ برداری مراحل رشدی ژنوتیپ‏های برتر آفتابگردان

یادداشت‏ برداری مراحل رشدی ژنوتیپ‏های برتر آفتابگردان

یادداشت‏ برداری مراحل رشدی ژنوتیپ‏های برتر آفتابگردان

براساس برنامه جامع مرکز تحقیقات کاربردی و تولید بذر در پروسه معرفی ارقام جدید، 10 ژنوتیپ برتر منتخب از بین ژنوتیپ‏های کلکسیون آفتابگردان بانک بذر تکاتو، در مازندران مورد ارزیابی قرار گرفته است. عملیات کاشت این طرح طی هفته نخست خرداد سال جاری انجام شد.

از امور مهم اجرای طرح‏های تحقیقاتی-کاربردی، یادداشت‏ برداری مراحل رشدی مطابق با فرم‏های استاندارد است که این امر بصورت هفتگی صورت می‏ پذیرد. بر اساس درصد گل‏های تشکیل شده در طبق، مرحله گل‏دهی از F1 (تشکیل گل در 10 درصد از سطح طبق) تا F3.5 (گل‏دهی کامل) می‏باشد. مرحله رسیدگی آفتابگردان شامل M0 (شروع زرد شدن پشت طبق)، M3 (شروع زرد براکت‏ها) و در نهایت M4 (رسیدگی فیزیولوژیکی) است. در حال حاضر، ژنوتیپ‏های مورد بررسی در مرحله گل‏دهی تا شروع رسیدگی قرار دارند.

گزارشات تصویری این خبر
سبد خرید 0