عملیات داشت طرح ارزیابی ژنوتیپ‏های سویای متوسط رس و زودرس در مازندران

عملیات داشت طرح ارزیابی ژنوتیپ‏های سویای متوسط رس و زودرس در مازندران

عملیات داشت طرح ارزیابی ژنوتیپ‏های سویای متوسط رس و زودرس در مازندران

اجرای طرح  ارزیابی و معرفی ژنوتیپ های سویا با توجه به طول دوره رشد و عملکرد دانه در بهار 1401 با کاشت 16 ژنوتیپ سویای متوسط رس و 13 ژنوتیپ سویای زودرس صورت گرفت. هم اکنون طرح سویای متوسط رس در مراحل انتهای گلدهی و در برخی از ژنوتیپ ها در مراحل ابتدایی غلاف دهی قرار دارند که نسبت به وجین علف های هرز در دو مرحله و همچنین مبارزه با آفات در سه مرحله اقدام شده است. طرح سویای زودرس نیز با دوره رشدی حدودا 90 روزه نیز در مراحل پرشدن غلاف ها قرار دارد و انتظار می رود در اواسط و اواخر شهریورماه رسیدگی گیاه کامل شود.

گزارشات تصویری این خبر
سبد خرید 0