انتشار آخرین یافته ها در خصوص تنوع بیماری ساق سیاه کلزا در ایران

انتشار آخرین یافته ها در خصوص تنوع بیماری ساق سیاه کلزا در ایران

انتشار آخرین یافته ها در خصوص تنوع بیماری ساق سیاه کلزا در ایران

انتشار آخرین یافته ها در خصوص تنوع بیماری ساق سیاه کلزا در ایران از  طریق توالی یابی مولکولی جدایه های مختلف ساق سیاه  توسط محققین مرکز تحقیقات کاربردی و تولید بذر شرکت توسعه کشت دانه های روغنی در مجله 

Archives of Phytopathology and Plant Protection

بر اساس مستندات این مقاله که با بیش از ثبت  ۶۵ ژن و پروتیئن در سایت NCBI ( وزارت بهداشت آمریکا)  انجام شده است ۳ زیر گونه جدید از قارچ ساق سیاه کلزا برای اولین بار از ایران گزارش گردید.
مطالعات این تحقیق نشان می دهد بخش زیادی از جمعیت ساق سیاه در ایران شامل جدایه های غیربیماریزا بوده 
و انجام هر گونه سمپاشی در مزارع  بدون تشخیص نوع جدایه می تواند باعث  تشدید خسارتها از طریق توسعه نژادهای مهاجم گردد

سبد خرید 0