امضا چهار قرارد همکاری با پژوهشگاه بیوتکنولوژی کشاورزی ایران

امضا چهار قرارد همکاری با پژوهشگاه بیوتکنولوژی کشاورزی  ایران

امضا چهار قرارد همکاری با پژوهشگاه بیوتکنولوژی کشاورزی ایران

با توجه به جایگاه تخصصی پژوهشگاه بیوتکنولوژی کشاورزی ایران  در حوزه های مهندسی ژنتیک گیاهان زراعی و توانمندی شرکت توسعه کشت دانه های روغنی در تولید و تجاری سازی محصولات روغنی و با هدف تنوع بخشی به تولید ارقام دانه روغنی از نظر ارتقا شاخص کمی و کیفی  این محصولات و پیرو جلسات مکرر کارشناسی پژوهشگران هر دو مجموعه در یکسال اخیر، همزمان با برگزاری  دومین رویداد فناوری های کشاورزی  ایران ، چهار قرار داد همکاری توسعه و انتقال فناوری  توسط رئیس پژوهشگاه بیوتکنولوژی کشاورزی آقای دکتر صالحی و مدیر عامل شرکت توسعه کشت دانه های روغنی جناب  آقای عطایی فر امضا گردید.در این قرارداد همکاری مقرر شد در برنامه زمانی مشخصی هر دو طرف نسبت به تولید ارقام و لاین های جدید  محصولات روغنی  با ویژگی های خاص نسبت به تولید آزمایشگاهی و نهایتا تجاری سازی آنها اقدام و طرفین از مزایای آن برخوردار شوند .
در این قرار داد همکاری،  طرفین قرارداد تا آخرین مرحله تجاری سازی محصولات در کنار هم بوده و صرفا این  موضوع یک قرارداد انتقال فناوری انحصاری نبوده است که از این نظر تمامی مراحل اجرایی کار از طریق همکاری کارشناسان و پژوهشگران طرفین انجام می گیرد.موضوعات قرارداد های امضا شده در کشور در نوع خود بی نظیر بود و نتایج این قرارداد های همکاری در آینده می تواند تغییرات  بارزی در فرایند تولید دانش های روغنی در کشور ایجاد و مسیر تولید دانه های روغنی را متحول نماید.