برگزاری کارگاه اصول کشت بافت در مرکز تحقیقات

برگزاری کارگاه اصول کشت بافت در مرکز تحقیقات

برگزاری کارگاه اصول کشت بافت در مرکز تحقیقات

کارگاه دو روزه آموزش اصول  کشت بافت با تاکید بر بنفشه آفریقایی در تاریخ 23 و 24 بهمن ماه 1400 با همکاری نظام مهندسی کشاورزی استان مازندران در بخش بیوتکنولوژی مرکز تحقیقات کاربردی و تولید بذر شرکت توسعه کشت دانه های روغنی برگزار گردید. شرکت کنندگاه در این کارگاه از نظام مهندسی کشاورزی استان گواهی معتبر شرکت در دوره دریافت نمودند. 

 

 

 

 

 

سبد خرید 0