محصولات شرکت توسعه کشت دانه های روغنی تکاتو

Palmino

 • Type: Indica
2000 تومان

NX

 • Type: Indica
2000 تومان

Coralia

 • Type: Indica
2000 تومان

ISTA 3

 • Type: Indica
2000 تومان

ISTA 2

 • Type: Indica
2000 تومان

Ukraine

 • Type: Indica
2000 تومان

OS10

 • Type: Indica
2000 تومان

ISTA 1

 • Type: Indica
2000 تومان

Albird

 • Type: Indica
2000 تومان

Confete

 • Type: Indica
2000 تومان

TL16

 • Type: Indica
2000 تومان

HEL 688

 • Type: Indica
2000 تومان

HEL 671

 • Type: Indica
2000 تومان

HA 288

 • Type: Indica
2000 تومان

33420

 • Type: Indica
2000 تومان

Colora

 • Type: Indica
2000 تومان

HEL 635

 • Type: Indica
2000 تومان

HEL 631

 • Type: Indica
2000 تومان
سبد خرید 0