محصولات شرکت توسعه کشت دانه های روغنی تکاتو

انتخاب کد محصول عنوان محصول کشور وزن گونه قیمت انتخاب
ARCC196 Faraman / فرامان Iran 3000 Carthamus tinctorius 3000 تومان
ARCC195 Soffeh / صفه Iran 750 Carthamus tinctorius 3000 تومان
ARCC194 Goldasht / گلدشت Iran 1135 Carthamus tinctorius 3000 تومان
ARCC193 Golmehr / گلمهر Iran 215 Carthamus tinctorius 3000 تومان
ARCC192 Faraman / فرامان Iran 195 Carthamus tinctorius 3000 تومان
ARCC191 Parnian / پرنیان Iran 180 Carthamus tinctorius 3000 تومان
ARCC190 Padideh / پدیده Iran 320 Carthamus tinctorius 3000 تومان
ARCC189 Shahed 2 Isfahan / شاهد 2 اصفهان Iran 2560 Carthamus tinctorius 3000 تومان
ARCC188 P2537 325 Carthamus tinctorius 3000 تومان
ARCC187 J 1111 370 Carthamus tinctorius 3000 تومان
ARCC186 S-541 II 1020 Carthamus tinctorius 3000 تومان
ARCC185 Lesafe I 1010 Carthamus tinctorius 3000 تومان
ARCC184 Zarghan279 670 Carthamus tinctorius 3000 تومان
ARCC183 PI/199877 Australia 995 Carthamus tinctorius 3000 تومان
ARCC182 LRV51/51 / 3134 Australia 1380 Carthamus tinctorius 3000 تومان
ARCC181 Leasafe Australia 825 Carthamus tinctorius 3000 تومان
ARCC180 PI-537598 Australia 1700 Carthamus tinctorius 3000 تومان
ARCC179 Gila / 14081 Australia 1570 Carthamus tinctorius 3000 تومان
ARCC178 Syrin 1610 Carthamus tinctorius 3000 تومان
ARCC177 PI537636 Australia 1875 Carthamus tinctorius 3000 تومان
ARCC176 IL-111 Australia 215 Carthamus tinctorius 3000 تومان
ARCC175 PI198290 Australia 3520 Carthamus tinctorius 3000 تومان
ARCC174 CPI89356 washington 0 Carthamus tinctorius 3000 تومان
ARCC173 CPI89364 Australia 780 Carthamus tinctorius 3000 تومان
ARCC172 CPI89365 / سیگما25 Australia 290 Carthamus tinctorius 3000 تومان
ARCC171 CPI96403 Australia 525 Carthamus tinctorius 3000 تومان
ARCC170 CPI89363 Australia 235 Carthamus tinctorius 3000 تومان
ARCC169 CPI89361 Australia 880 Carthamus tinctorius 3000 تومان
ARCC168 CPI89368 Australia 575 Carthamus tinctorius 3000 تومان
ARCC167 M735 Australia 985 Carthamus tinctorius 3000 تومان
ARCC166 A1003 / رویال washington 670 Carthamus tinctorius 3000 تومان
ARCC165 CPI92136 / 13484 Australia 125 Carthamus tinctorius 3000 تومان
ARCC164 CPI92135 / سیگما48 Australia 3125 Carthamus tinctorius 3000 تومان
ARCC163 CPI96401 / 13485 Australia 2605 Carthamus tinctorius 3000 تومان
ARCC162 CPI92127 / 13461 Australia 1080 Carthamus tinctorius 3000 تومان
ARCC161 CPI96404 / 13530 Australia 380 Carthamus tinctorius 3000 تومان
ARCC160 CPI89360 Australia 285 Carthamus tinctorius 3000 تومان
ARCC159 CPI89357 washington 675 Carthamus tinctorius 3000 تومان
ARCC158 A1002 washington 3455 Carthamus tinctorius 3000 تومان
ARCC157 CPI89359 Australia 860 Carthamus tinctorius 3000 تومان
ARCC156 A1001 washington 285 Carthamus tinctorius 3000 تومان
ARCC155 CPI89349 washington 590 Carthamus tinctorius 3000 تومان
ARCC154 CPI77345 washington 2040 Carthamus tinctorius 3000 تومان
ARCC153 Sigma14 Australia 755 Carthamus tinctorius 3000 تومان
ARCC152 CPI89340 washington 1940 Carthamus tinctorius 3000 تومان
ARCC151 14115 washington 0 Carthamus tinctorius 3000 تومان
ARCC150 Sigma15 Australia 995 Carthamus tinctorius 3000 تومان
ARCC149 3188 / ان 852 washington 935 Carthamus tinctorius 3000 تومان
ARCC148 CPI77341 washington 515 Carthamus tinctorius 3000 تومان
ARCC147 3134 / لید washington 445 Carthamus tinctorius 3000 تومان
سبد خرید 0