محصولات شرکت توسعه کشت دانه های روغنی تکاتو

انتخاب کد محصول عنوان محصول کشور وزن گونه قیمت انتخاب
ARCB881 Delgan / دلگان Iran 10 B. napus 35000 تومان
ARCB880 Zafar / ظفر Iran 10 B. napus 35000 تومان
ARCB879 Nepton 1320 B. napus 35000 تومان
ARCB878 Natali 1405 B. napus 35000 تومان
ARCB877 Hyola 4815 / هایولا 4815 55 B. napus 35000 تومان
ARCB876 Hyola 420 / هایولا 420 45 B. napus 35000 تومان
ARCB875 Hyola 401 / هایولا 401 45 B. napus 35000 تومان
ARCB874 Hyola 50 / هایولا 50 50 B. napus 35000 تومان
ARCB873 Kretingos Pagerinti 0 Raphanus sativus 35000 تومان
ARCB872 Zara 0 Raphanus sativus 35000 تومان
ARCB871 Neris 0 Raphanus sativus 35000 تومان
ARCB870 Rodric 0 Raphanus sativus 35000 تومان
ARCB869 Novinka 515 0 Raphanus sativus 35000 تومان
ARCB868 Dunganskij 12/8 0 Raphanus sativus 35000 تومان
ARCB867 Jygeva 169 0 Raphanus sativus 35000 تومان
ARCB866 Viurchurgskij 59 0 Raphanus sativus 35000 تومان
ARCB865 End of Cow Tail 0 B. rapa 35000 تومان
ARCB864 White Oil #1 0 B. rapa 35000 تومان
ARCB863 SS-75 0 B. rapa 35000 تومان
ARCB862 PI 391550 0 B. rapa 35000 تومان
ARCB861 IB 907 0 B. rapa 35000 تومان
ARCB860 Tsao Yutunri 0 B. rapa 35000 تومان
ARCB859 PI 391547 0 B. rapa 35000 تومان
ARCB858 PGR 17659 0 B. rapa 35000 تومان
ARCB857 PI 312124 0 B. rapa 35000 تومان
ARCB856 PI 268366 0 B. rapa 35000 تومان
ARCB855 PI 251326 0 B. rapa 35000 تومان
ARCB854 PI 250136 0 B. rapa 35000 تومان
ARCB853 PGR 17649 0 B. rapa 35000 تومان
ARCB852 PI 198061 0 B. rapa 35000 تومان
ARCB851 PI 175095 0 B. rapa 35000 تومان
ARCB850 PGR 17644 0 B. rapa 35000 تومان
ARCB849 Sarson (Y.S. Pb-24) 0 B. rapa 35000 تومان
ARCB848 Toria TL15 0 B. rapa 35000 تومان
ARCB847 Toria TLCI 0 B. rapa 35000 تومان
ARCB846 Toria Itsa 0 B. rapa 35000 تومان
ARCB845 Candle 0 B. rapa 35000 تومان
ARCB844 Torch 0 B. rapa 35000 تومان
ARCB843 Span 0 B. rapa 35000 تومان
ARCB842 Nemercanskij 1 0 B. rapa 35000 تومان
ARCB841 Marnoo 0 B. napus 35000 تومان
ARCB840 Jet Neuf 0 B. napus 35000 تومان
ARCB839 Kahalik Sinine 0 B. napus 35000 تومان
ARCB838 Esko 0 B. napus 35000 تومان
ARCB837 Quinta 0 B. napus 35000 تومان
ARCB836 Major 0 B. napus 35000 تومان
ARCB835 Liragold 0 B. napus 35000 تومان
ARCB834 Kosa 0 B. napus 35000 تومان
ARCB833 Zephyr 0 B. napus 35000 تومان
ARCB832 Target 0 B. napus 35000 تومان
سبد خرید 0