محصولات شرکت توسعه کشت دانه های روغنی تکاتو

جهت خرید روی گزینه افزودن به سبد خرید کلیک کنید

لطفا قبل از سفارش و پرداخت هزینه، فرم تعهد را دانلود و پس از تکمیل با شماره ۰۱۱۳۳۴۳۵۳۸۲ داخلی 103  بخش بانک بذر، آقای مهندس حسن زاده، تماس حاصل نمایید. در صورت عدم تکمیل فرم تعهد نامه و سفارش بذور وجه مربوطه به حساب شما برگشت خواهد شد و این شرکت در قبال تراکنش انجام شده مسئولیتی ندارد. 

دانلود فایل مستندات
انتخاب کد محصول عنوان محصول کشور / منطقه وزن / تعداد گونه قیمت انتخاب
ARCA100

Rusty leaf / Rusty leaf

Australia 140 گرم Arachis hypogaea 3,500 ریال
ARCA101

Tifton 8 / Tifton 8

Australia 165 گرم Arachis hypogaea 3,500 ریال
ARCA102

Castle carey(red) / Castle carey(red)

Australia 280 گرم Arachis hypogaea 3,500 ریال
ARCA103

Florigiant / Florigiant

Australia 160 گرم Arachis hypogaea 3,500 ریال
ARCA104

LS 4 / LS 4

Australia 110 گرم Arachis hypogaea 3,500 ریال
ARCA105

CPI 92033 / CPI 92033

Australia 470 گرم Arachis hypogaea 3,500 ریال
ARCA106

LS9 / LS9

Australia 200 گرم Arachis hypogaea 3,500 ریال
ARCA107

Guayabit 4 / Guayabit 4

Australia 180 گرم Arachis hypogaea 3,500 ریال
ARCA108

Pearl white L1141 / Pearl white L1141

Australia 195 گرم Arachis hypogaea 3,500 ریال
ARCA109

Florispan / Florispan

Australia 165 گرم Arachis hypogaea 3,500 ریال
ARCA110

Fante 17 / Fante 17

Australia 505 گرم Arachis hypogaea 3,500 ریال
ARCA111

Spanish improved / Spanish improved

Australia 450 گرم Arachis hypogaea 3,500 ریال
ARCA112

ICG 87160 / ICG 87160

Australia 0 گرم Arachis hypogaea 3,500 ریال
ARCA113

Tango / Tango

Australia 15 گرم Arachis hypogaea 3,500 ریال
ARCA114

ICGV 86584 / ICGV 86584

Australia 380 گرم Arachis hypogaea 3,500 ریال
ARCA115

ICGV -SM 83708 / ICGV -SM 83708

Australia 0 گرم Arachis hypogaea 3,500 ریال
ARCA116

Pandicher 8 / Pandicher 8

Australia 0 گرم Arachis hypogaea 3,500 ریال
ARCA117

Faizpur 5 / Faizpur 5

Australia 30 گرم Arachis hypogaea 3,500 ریال
ARCA118

Barbrton / Barbrton

Australia 365 گرم Arachis hypogaea 3,500 ریال
ARCA119

Dixie runner / Dixie runner

Australia 55 گرم Arachis hypogaea 3,500 ریال
ARCA120

Early runner / Early runner

Australia 0 گرم Arachis hypogaea 3,500 ریال
ARCA121

Faizpur / Faizpur

Australia 170 گرم Arachis hypogaea 3,500 ریال
ARCA122

Spanco / Spanco

Australia 220 گرم Arachis hypogaea 3,500 ریال
ARCA123

Tifrust 13 / Tifrust 13

Australia 0 گرم Arachis hypogaea 3,500 ریال
ARCA124

LS 20 / LS 20

Australia 0 گرم Arachis hypogaea 3,500 ریال
ARCA125

Resistente largo / Resistente largo

Australia 65 گرم Arachis hypogaea 3,500 ریال
ARCA126

New mexico valencia A / New mexico valencia A

Australia 145 گرم Arachis hypogaea 3,500 ریال
ARCA127

Manfredi / Manfredi

Australia 575 گرم Arachis hypogaea 3,500 ریال
ARCA128

Early bunch / Early bunch

Australia 30 گرم Arachis hypogaea 3,500 ریال
ARCA129

Argentine / Argentine

Australia 940 گرم Arachis hypogaea 3,500 ریال
ARCA130

Spantex / Spantex

Australia 225 گرم Arachis hypogaea 3,500 ریال
ARCA131

Texas 206 / Texas 206

Australia 475 گرم Arachis hypogaea 3,500 ریال
ARCA132

Starr / Starr

Australia 695 گرم Arachis hypogaea 3,500 ریال
ARCA133

Dixie spanish / Dixie spanish

Australia 440 گرم Arachis hypogaea 3,500 ریال
ARCA134

HG 10 / HG 10

Australia 220 گرم Arachis hypogaea 3,500 ریال
ARCA135

G 221-31 / G 221-31

Australia 405 گرم Arachis hypogaea 3,500 ریال
ARCA136

Karad 4-11 / Karad 4-11

Australia 375 گرم Arachis hypogaea 3,500 ریال
ARCA137

Hippragi-2-14-3-4 / Hippragi-2-14-3-4

Australia 630 گرم Arachis hypogaea 3,500 ریال
ARCA138

Hippragi-2-21-14-14 / Hippragi-2-21-14-14

Australia 1340 گرم Arachis hypogaea 3,500 ریال
ARCA139

Spanish 13 / Spanish 13

Australia 370 گرم Arachis hypogaea 3,500 ریال
ARCA140

Spanish 69 / Spanish 69

Australia 275 گرم Arachis hypogaea 3,500 ریال
ARCA141

Valencia 28 / Valencia 28

Australia 465 گرم Arachis hypogaea 3,500 ریال
ARCA142

Manfredi virginia 1 / Manfredi virginia 1

Australia 0 گرم Arachis hypogaea 3,500 ریال
ARCA143

Altika / Altika

Australia 0 گرم Arachis hypogaea 3,500 ریال
ARCA144

Virginia bunch / Virginia bunch

Australia 15 گرم Arachis hypogaea 3,500 ریال
ARCA145

Magwe 10 / Magwe 10

Australia 720 گرم Arachis hypogaea 3,500 ریال
ARCA146

Magwe 9 / Magwe 9

Australia 280 گرم Arachis hypogaea 3,500 ریال
ARCA147

Tamnut 74 / Tamnut 74

Australia 575 گرم Arachis hypogaea 3,500 ریال
ARCA148

N 93107 C / N 93107 C

Australia 0 گرم Arachis hypogaea 3,500 ریال
ARCA149

Plover / Plover

Australia 640 گرم Arachis hypogaea 3,500 ریال
سبد خرید 0