محصولات شرکت توسعه کشت دانه های روغنی تکاتو

جهت خرید روی گزینه افزودن به سبد خرید کلیک کنید

لطفا قبل از سفارش و پرداخت هزینه، فرم تعهد را دانلود و پس از تکمیل با شماره ۰۱۱۳۳۴۳۵۳۸۲ داخلی 103  بخش بانک بذر، آقای مهندس حسن زاده، تماس حاصل نمایید. در صورت عدم تکمیل فرم تعهد نامه و سفارش بذور وجه مربوطه به حساب شما برگشت خواهد شد و این شرکت در قبال تراکنش انجام شده مسئولیتی ندارد. 

دانلود فایل مستندات
انتخاب کد محصول عنوان محصول کشور / منطقه وزن / تعداد گونه قیمت انتخاب
ARCH100

HEL 25 / HEL 25

unknown 0 گرم Helianthus annuus L. 2,000 ریال
ARCH101

HEL 95 / HEL 95

unknown 30 گرم Helianthus annuus L. 2,000 ریال
ARCH102

HEL 112 / HEL 112

Union of Soviet Socialist Republics 85 گرم Helianthus annuus L. 2,000 ریال
ARCH103

HEL 113 / HEL 113

Union of Soviet Socialist Republics 120 گرم Helianthus annuus L. 2,000 ریال
ARCH104

HEL 114 / HEL 114

unknown 25 گرم Helianthus annuus L. 2,000 ریال
ARCH105

Mezohegyesi Cirmos / Mezohegyesi Cirmos

Hungary 10 گرم Helianthus annuus L. 2,000 ریال
ARCH106

HEL 116 / HEL 116

Bulgaria 60 گرم Helianthus annuus L. 2,000 ریال
ARCH107

8-13 MB / 8-13 MB

Union of Soviet Socialist Republics 15 گرم Helianthus annuus L. 2,000 ریال
ARCH108

1-H 90 M / 1-H 90 M

unknown 0 گرم Helianthus annuus L. 2,000 ریال
ARCH109

HEL 120 / HEL 120

Union of Soviet Socialist Republics 15 گرم Helianthus annuus L. 2,000 ریال
ARCH110

Manfredi / Manfredi

unknown 0 گرم Helianthus annuus L. 2,000 ریال
ARCH111

Yawne / Yawne

unknown 20 گرم Helianthus annuus L. 2,000 ریال
ARCH112

Laan / Laan

unknown 95 گرم Helianthus annuus L. 2,000 ریال
ARCH113

Olea / Olea

unknown 0 گرم Helianthus annuus L. 2,000 ریال
ARCH114

Ella / Ella

unknown 10 گرم Helianthus annuus L. 2,000 ریال
ARCH115

Beacon / Beacon

unknown 10 گرم Helianthus annuus L. 2,000 ریال
ARCH116

Black Russian / روسی سیاه

Russian Union of Soviet Socialist Republics 25 گرم Helianthus annuus L. 2,000 ریال
ARCH117

Culture Austria (breeder line) / Culture Austria (breeder line)

Austria 130 گرم Helianthus annuus L. 2,000 ریال
ARCH118

Short Russian / Short Russian

Russian Union of Soviet Socialist Republics 65 گرم Helianthus annuus L. 2,000 ریال
ARCH119

Franslever / Franslever

unknown 20 گرم Helianthus annuus L. 2,000 ریال
ARCH120

G. O. R. 101 / G. O. R. 101

unknown 0 گرم Helianthus annuus L. 2,000 ریال
ARCH121

G. O. R. 104 / G. O. R. 104

unknown 15 گرم Helianthus annuus L. 2,000 ریال
ARCH122

Ciro / Ciro

unknown 5 گرم Helianthus annuus L. 2,000 ریال
ARCH123

R 1686 Type Pr. (breeder line) / R 1686 Type Pr. (breeder line)

unknown 0 گرم Helianthus annuus L. 2,000 ریال
ARCH124

R 1686 Type Rd+ (breeder line) / R 1686 Type Rd+ (breeder line)

unknown 40 گرم Helianthus annuus L. 2,000 ریال
ARCH125

Cordobes Juta / Cordobes Juta

unknown 0 گرم Helianthus annuus L. 2,000 ریال
ARCH126

Guayacan Suta / Guayacan Suta

unknown 60 گرم Helianthus annuus L. 2,000 ریال
ARCH127

Impira Suta / Impira Suta

unknown 150 گرم Helianthus annuus L. 2,000 ریال
ARCH128

HEL 139 / HEL 139

unknown 95 گرم Helianthus annuus L. 2,000 ریال
ARCH129

Sel. Puntano (breeder line) / Sel. Puntano (breeder line)

unknown 5 گرم Helianthus annuus L. 2,000 ریال
ARCH130

sel. 6-B (breeder line) / sel. 6-B (breeder line)

unknown 30 گرم Helianthus annuus L. 2,000 ریال
ARCH131

sel. B-h 81 (breeder line) / sel. B-h 81 (breeder line)

unknown 90 گرم Helianthus annuus L. 2,000 ریال
ARCH132

sel. 76-198 (breeder line) / sel. 76-198 (breeder line)

unknown 145 گرم Helianthus annuus L. 2,000 ریال
ARCH133

Armavirec / Armavirec

unknown 25 گرم Helianthus annuus L. 2,000 ریال
ARCH134

Majak / Majak

unknown 10 گرم Helianthus annuus L. 2,000 ریال
ARCH135

Zelenka 368 / Zelenka 368

unknown 5 گرم Helianthus annuus L. 2,000 ریال
ARCH136

HS-52 / HS-52

unknown 5 گرم Helianthus annuus L. 2,000 ریال
ARCH137

HS-53 / HS-53

unknown 120 گرم Helianthus annuus L. 2,000 ریال
ARCH138

Record / Record

unknown 145 گرم Helianthus annuus L. 2,000 ریال
ARCH139

Wielkopolski / Wielkopolski

Poland 65 گرم Helianthus annuus L. 2,000 ریال
ARCH140

HEL 152 / HEL 152

Union of Soviet Socialist Republics 80 گرم Helianthus annuus L. subsp. annuus 2,000 ریال
ARCH141

Pehu en lnta / Pehu en lnta

Argentina 0 گرم Helianthus annuus L. 2,000 ریال
ARCH142

HEL 155 / HEL 155

German Democratic Republic 70 گرم Helianthus annuus L. 2,000 ریال
ARCH143

Armavirec / Armavirec

Russian 35 گرم Helianthus annuus L. 2,000 ریال
ARCH144

HEL 159 / HEL 159

Canada 35 گرم Helianthus annuus L. 2,000 ریال
ARCH145

HEL 160 / HEL 160

Canada 35 گرم Helianthus annuus L. 2,000 ریال
ARCH146

HEL 165 / HEL 165

Romania 0 گرم Helianthus annuus L. 2,000 ریال
ARCH147

HEL 166 / HEL 166

Georgia 115 گرم Helianthus annuus L. 2,000 ریال
ARCH148

HEL 170 / HEL 170

Italy 85 گرم Helianthus annuus L. 2,000 ریال
ARCH149

HEL 171 / HEL 171

Italy 180 گرم Helianthus annuus L. 2,000 ریال
سبد خرید 0