محصولات شرکت توسعه کشت دانه های روغنی تکاتو

انتخاب کد محصول عنوان محصول کشور وزن گونه قیمت انتخاب
ARCG2000 KAS663-1 Unknown 0 Glycine max 3000 تومان
ARCG1999 KAS662-1 Unknown 0 Glycine max 3000 تومان
ARCG1998 KAS661-5 Unknown 0 Glycine max 3000 تومان
ARCG1997 KAS661-3 Unknown 0 Glycine max 3000 تومان
ARCG1996 KAS651-17 Unknown 0 Glycine max 3000 تومان
ARCG1995 KAS644-4 Unknown 0 Glycine max 3000 تومان
ARCG1994 KAS642-7 Unknown 0 Glycine max 3000 تومان
ARCG1993 KAS642-4 Unknown 0 Glycine max 3000 تومان
ARCG1992 KAS642-2 Unknown 0 Glycine max 3000 تومان
ARCG1991 KAS629-1 Unknown 0 Glycine max 3000 تومان
ARCG1990 KAS621-5 Unknown 0 Glycine max 3000 تومان
ARCG1989 KAS606-13 Unknown 0 Glycine max 3000 تومان
ARCG1988 KAS606-7 Unknown 0 Glycine max 3000 تومان
ARCG1987 KAS606-5 Unknown 0 Glycine max 3000 تومان
ARCG1986 KAS604-23 Unknown 0 Glycine max 3000 تومان
ARCG1985 KAS581-13 Unknown 0 Glycine max 3000 تومان
ARCG1984 KAS362-7 Unknown 0 Glycine max 3000 تومان
ARCG1983 KAS351-27 Unknown 0 Glycine max 3000 تومان
ARCG1982 KAS351-4 Unknown 0 Glycine max 3000 تومان
ARCG1981 KAS304-10 Unknown 0 Glycine max 3000 تومان
ARCG1980 KAS301-2 Unknown 0 Glycine max 3000 تومان
ARCG1979 KAS300-4 Unknown 0 Glycine max 3000 تومان
ARCG1978 KAS300-3 Unknown 0 Glycine max 3000 تومان
ARCG1977 KAS239-1 Unknown 0 Glycine max 3000 تومان
ARCG1976 KAS205-25 Unknown 0 Glycine max 3000 تومان
ARCG1975 KAS202-4 Unknown 0 Glycine max 3000 تومان
ARCG1974 KAS202-1 Unknown 0 Glycine max 3000 تومان
ARCG1973 KAS160-4 Unknown 0 Glycine max 3000 تومان
ARCG1972 KAS160-2 Unknown 0 Glycine max 3000 تومان
ARCG1971 KAS160-1 Unknown 0 Glycine max 3000 تومان
ARCG1970 KAS150-23 Unknown 0 Glycine max 3000 تومان
ARCG1969 KAS131-9 Unknown 0 Glycine max 3000 تومان
ARCG1968 arc1968 Unknown 0 Glycine max 3000 تومان
ARCG1967 arc1967 Unknown 0 Glycine max 3000 تومان
ARCG1966 arc1966 Unknown 200 Glycine max 3000 تومان
ARCG1965 arc1965 Unknown 400 Glycine max 3000 تومان
ARCG1964 759 of 1949 Unknown 0 Glycine max 3000 تومان
ARCG1963 Roanoke China 0 Glycine max 3000 تومان
ARCG1962 Puca 538 Unknown 0 Glycine max 3000 تومان
ARCG1961 CPI 15671 Unknown 0 Glycine max 3000 تومان
ARCG1960 Hernon Unknown 220 Glycine max 3000 تومان
ARCG1959 arc1959 Unknown 0 Glycine max 3000 تومان
ARCG1958 Lee 74 USA 0 Glycine max 3000 تومان
ARCG1957 Leichhardt Unknown 0 Glycine max 3000 تومان
ARCG1956 Stuart Unknown 0 Glycine max 3000 تومان
ARCG1955 Zeus Unknown 145 Glycine max 3000 تومان
ARCG1954 Benares Unknown 0 Glycine max 3000 تومان
ARCG1953 Sudan No.13 Unknown 560 Glycine max 3000 تومان
ARCG1952 S-100 China 0 Glycine max 3000 تومان
ARCG1951 Batavian yellow Unknown 0 Glycine max 3000 تومان
سبد خرید 0