محصولات شرکت توسعه کشت دانه های روغنی تکاتو

جهت خرید روی گزینه افزودن به سبد خرید کلیک کنید

لطفا قبل از سفارش و پرداخت هزینه، فرم تعهد را دانلود و پس از تکمیل با شماره ۰۱۱۳۳۴۳۵۳۸۲ داخلی 103  بخش بانک بذر، آقای مهندس حسن زاده، تماس حاصل نمایید. در صورت عدم تکمیل فرم تعهد نامه و سفارش بذور وجه مربوطه به حساب شما برگشت خواهد شد و این شرکت در قبال تراکنش انجام شده مسئولیتی ندارد. 

دانلود فایل مستندات
انتخاب کد محصول عنوان محصول کشور / منطقه وزن / تعداد گونه قیمت انتخاب
ARCG400

JKD200R1 / جی کا200آر1

Sweden 815 گرم Glycine max 1,500 ریال
ARCG401

JKD200R2 / جی کا200آر2

Sweden 0 گرم Glycine max 1,500 ریال
ARCG402

JKD200R3 / جی کا200آر3

Sweden 1750 گرم Glycine max 1,500 ریال
ARCG403

JKD250R1 / جی کا250آر1

Sweden 245 گرم Glycine max 1,500 ریال
ARCG404

JKD250R2 / جی کا250آر2

Sweden 1845 گرم Glycine max 1,500 ریال
ARCG405

JKD250R3 / جی کا250آر3

Sweden 970 گرم Glycine max 1,500 ریال
ARCG406

CAPPControl / کپ

Denmark 390 گرم Glycine max 1,500 ریال
ARCG407

CAPPD50R1 / کپ

Denmark 355 گرم Glycine max 1,500 ریال
ARCG408

CAPPD50R2 / کپ

Denmark 345 گرم Glycine max 1,500 ریال
ARCG409

CAPPD50R3 / کپ

Denmark 390 گرم Glycine max 1,500 ریال
ARCG410

CAPPD100R1 / کپ

Denmark 635 گرم Glycine max 1,500 ریال
ARCG411

CAPPD100R2 / کپ

Finland 2920 گرم Glycine max 1,500 ریال
ARCG412

CAPPD100R3 / کپ

Finland 22 گرم Glycine max 1,500 ریال
ARCG413

CAPPD150R1 / کپ

Finland 65 گرم Glycine max 1,500 ریال
ARCG414

CAPPD150R2 / کپ

Sweden 235 گرم Glycine max 1,500 ریال
ARCG415

CAPPD150R3 / کپ

Sweden 0 گرم Glycine max 1,500 ریال
ARCG416

CAPPD200R1 / کپ

Sweden 0 گرم Glycine max 1,500 ریال
ARCG417

CAPPD200R2 / کپ

Sweden 0 گرم Glycine max 1,500 ریال
ARCG418

CAPPD250R1 / کپ

Sweden 0 گرم Glycine max 1,500 ریال
ARCG419

Anova100 / آنوا 100

Sweden 0 گرم Glycine max 1,500 ریال
ARCG420

SG22 / اس جی22

Sweden 840 گرم Glycine max 1,500 ریال
ARCG421

SG-20 / اس جی20

Sweden 485 گرم Glycine max 1,500 ریال
ARCG422

502 / 502

Sweden 0 گرم Glycine max 1,500 ریال
ARCG423

Safiabad / صفی آباد

Sweden 790 گرم Glycine max 1,500 ریال
ARCG424

Migmat

Finland 545 گرم Glycine max 1,500 ریال
ARCG425

SG11-88140 / اس جی88140-11

Norway 265 گرم Glycine max 1,500 ریال
ARCG426

L14 / ال 14

Sweden 790 گرم Glycine max 1,500 ریال
ARCG427

504 / 504

Sweden 0 گرم Glycine max 1,500 ریال
ARCG428

srecka

Unknown 0 گرم Glycine max 1,500 ریال
ARCG429

Zolta Brzebedowska

Poland 0 گرم Glycine max 1,500 ریال
ARCG430

Woodworth / وود ورس

USA 160 گرم Glycine max 1,500 ریال
ARCG431

Wayne / واین

USA 0 گرم Glycine max 1,500 ریال
ARCG432

Toyosuzu

Japan 0 گرم Glycine max 1,500 ریال
ARCG433

Shih-shih

Netherlands 640 گرم Glycine max 1,500 ریال
ARCG434

Rampage

USA 1150 گرم Glycine max 1,500 ریال
ARCG435

Norman / نورمان

USA 30 گرم Glycine max 1,500 ریال
ARCG436

Nagaha-jiro

Japan 0 گرم Glycine max 1,500 ریال
ARCG437

Merit

Canada 30 گرم Glycine max 1,500 ریال
ARCG438

Mazowiecka li

Poland 95 گرم Glycine max 1,500 ریال
ARCG439

Giesso

Romania 335 گرم Glycine max 1,500 ریال
ARCG440

Essex

USA 0 گرم Glycine max 1,500 ریال
ARCG441

Disoy / دایسوی

USA 210 گرم Glycine max 1,500 ریال
ARCG442

Corsoy / کورسوی

USA 0 گرم Glycine max 1,500 ریال
ARCG443

Coles / کولز

USA 460 گرم Glycine max 1,500 ریال
ARCG444

Bellatti-4p

Denmark 0 گرم Glycine max 1,500 ریال
ARCG445

ARCG445

Denmark 2070 گرم Glycine max 1,500 ریال
ARCG446

ARCG446

Denmark 890 گرم Glycine max 1,500 ریال
ARCG447

ARCG447

Denmark 0 گرم Glycine max 1,500 ریال
ARCG448

ARCG448

Denmark 320 گرم Glycine max 1,500 ریال
ARCG449

ARCG449

Denmark 302 گرم Glycine max 1,500 ریال
سبد خرید 0