محصولات شرکت توسعه کشت دانه های روغنی تکاتو

جهت خرید روی گزینه افزودن به سبد خرید کلیک کنید

لطفا قبل از سفارش و پرداخت هزینه، فرم تعهد را دانلود و پس از تکمیل با شماره ۰۱۱۳۳۴۳۵۳۸۲ داخلی 103  بخش بانک بذر، آقای مهندس حسن زاده، تماس حاصل نمایید. در صورت عدم تکمیل فرم تعهد نامه و سفارش بذور وجه مربوطه به حساب شما برگشت خواهد شد و این شرکت در قبال تراکنش انجام شده مسئولیتی ندارد. 

دانلود فایل مستندات
انتخاب کد محصول عنوان محصول کشور / منطقه وزن / تعداد گونه قیمت انتخاب
ARCB400

Hektor

Sweden 90 گرم Brassica napus ssp. Oleifera DC. 25,000 ریال
ARCB401

Teko

Sweden 0 گرم Brassica napus ssp. Oleifera DC. 25,000 ریال
ARCB402

Hugo

Sweden 45 گرم Brassica napus ssp. Oleifera DC. 25,000 ریال
ARCB403

Willi

Denmark 40 گرم Brassica napus ssp. Oleifera DC. 25,000 ریال
ARCB404

Mary

Denmark 5 گرم Brassica napus ssp. Oleifera DC. 25,000 ریال
ARCB405

Christa

Denmark 185 گرم Brassica napus ssp. Oleifera DC. 25,000 ریال
ARCB406

Tilde

Denmark 370 گرم Brassica napus ssp. Oleifera DC. 25,000 ریال
ARCB407

Nora

Denmark 75 گرم Brassica napus ssp. Oleifera DC. 25,000 ریال
ARCB408

Alku

Finland 280 گرم Brassica napus ssp. Oleifera DC. 25,000 ریال
ARCB409

Jo 046

Finland 115 گرم Brassica napus ssp. Oleifera DC. 25,000 ریال
ARCB410

Jo 050

Denmark 85 گرم Brassica napus ssp. Oleifera DC. 25,000 ریال
ARCB411

Jupiter

Sweden 0 گرم Brassica napus ssp. Oleifera DC. 25,000 ریال
ARCB412

Samo

Finland 90 گرم Brassica napus var. napus L. 25,000 ریال
ARCB413

For a

Finland 0 گرم Brassica napus var. napus L. 25,000 ریال
ARCB414

Silona

Finland 0 گرم Brassica napus var. napus L. 25,000 ریال
ARCB415

Niklas

Sweden 0.232 گرم Brassica napus ssp. Oleifera DC. 25,000 ریال
ARCB416

Karat

Sweden 45 گرم Brassica napus ssp. Oleifera DC. 25,000 ریال
ARCB417

Viktoria

Sweden 0 گرم Brassica napus var. napobrassica (L.) Rchb. 25,000 ریال
ARCB418

Emil

Sweden 0 گرم Brassica napus ssp. Oleifera DC. 25,000 ریال
ARCB419

Magnus

Sweden 0 گرم Brassica napus ssp. Oleifera DC. 25,000 ریال
ARCB420

Quinta

Sweden 0 گرم Brassica napus ssp. Oleifera DC. 25,000 ریال
ARCB421

Varma

Sweden 0 گرم Brassica napus ssp. Oleifera DC. 25,000 ریال
ARCB422

Bangholm Wilby ØTofte ׀׀

Sweden 0 گرم Brassica napus var. napobrassica (L.) Rchb. 25,000 ریال
ARCB423

Delta

Sweden 195 گرم Brassica napus var. napus L. 25,000 ریال
ARCB424

Bambu

Sweden 0 گرم Brassica napus ssp. Oleifera DC. 25,000 ریال
ARCB425

Jyty

Finland 0 گرم Brassica juncea (L.) Czern. 25,000 ریال
ARCB426

Hobson

Norway 0 گرم Brassica napus var. napus L. 25,000 ریال
ARCB427

Wotan

Sweden 0 گرم Brassica napus ssp. Oleifera DC. 25,000 ریال
ARCB428

Atlanta

Sweden 0.371 گرم Brassica napus ssp. Oleifera DC. 25,000 ریال
ARCB429

Ceres

Germany 0 گرم Brassica napus ssp. Oleifera DC. 25,000 ریال
ARCB430

Silvia

United Kingdom 75 گرم Brassica napus ssp. Oleifera DC. 25,000 ریال
ARCB431

Alaska

- 85 گرم Brassica napus ssp. Oleifera DC. 25,000 ریال
ARCB432

Liropa

Germany 100 گرم Brassica napus ssp. Oleifera DC. 25,000 ریال
ARCB433

Maskot

Germany 0 گرم Brassica napus ssp. Oleifera DC. 25,000 ریال
ARCB434

Paroll

Netherlands 325 گرم Brassica napus ssp. Oleifera DC. 25,000 ریال
ARCB435

Polo

Germany 140 گرم Brassica napus ssp. Oleifera DC. 25,000 ریال
ARCB436

Granit

Germany 245 گرم Brassica napus ssp. Oleifera DC. 25,000 ریال
ARCB437

Nimbus

Sweden 0 گرم Brassica napus ssp. Oleifera DC. 25,000 ریال
ARCB438

Unica

Sweden 165 گرم Brassica napus ssp. Oleifera DC. 25,000 ریال
ARCB439

Pluto

Denmark 135 گرم Brassica napus ssp. Oleifera DC. 25,000 ریال
ARCB440

Pallas

Sweden 30 گرم Brassica napus ssp. Oleifera DC. 25,000 ریال
ARCB441

Bingo

Denmark 250 گرم Brassica napus ssp. Oleifera DC. 25,000 ریال
ARCB442

Ariel

Denmark 0 گرم Brassica napus ssp. Oleifera DC. 25,000 ریال
ARCB443

Ole

Denmark 110 گرم Brassica napus ssp. Oleifera DC. 25,000 ریال
ARCB444

Optima

Denmark 335 گرم Brassica napus ssp. Oleifera DC. 25,000 ریال
ARCB445

Orion

Denmark 190 گرم Brassica napus ssp. Oleifera DC. 25,000 ریال
ARCB446

Star

Denmark 175 گرم Brassica napus ssp. Oleifera DC. 25,000 ریال
ARCB447

Vega

Denmark 160 گرم Brassica napus ssp. Oleifera DC. 25,000 ریال
ARCB448

Atlas

Denmark 115 گرم Brassica napus ssp. Oleifera DC. 25,000 ریال
ARCB449

Regal

Denmark 460 گرم Brassica napus ssp. Oleifera DC. 25,000 ریال
سبد خرید 0