محصولات شرکت توسعه کشت دانه های روغنی تکاتو

جهت خرید روی گزینه افزودن به سبد خرید کلیک کنید

لطفا قبل از سفارش و پرداخت هزینه، فرم تعهد را دانلود و پس از تکمیل با شماره ۰۱۱۳۳۴۳۵۳۸۲ داخلی 103  بخش بانک بذر، آقای مهندس حسن زاده، تماس حاصل نمایید. در صورت عدم تکمیل فرم تعهد نامه و سفارش بذور وجه مربوطه به حساب شما برگشت خواهد شد و این شرکت در قبال تراکنش انجام شده مسئولیتی ندارد. 

دانلود فایل مستندات
انتخاب کد محصول عنوان محصول کشور / منطقه وزن / تعداد گونه قیمت انتخاب
ARCB450

Bangholm Elite

Denmark 0 گرم Brassica napus var. napobrassica (L.) Rchb. 25,000 ریال
ARCB451

Bangholm Wiboltt

Denmark 0 گرم Brassica napus var. napobrassica (L.) Rchb. 25,000 ریال
ARCB452

Margo

Denmark 45 گرم Brassica napus ssp. Oleifera DC. 25,000 ریال
ARCB453

Activ

Sweden 185 گرم Brassica napus ssp. Oleifera DC. 25,000 ریال
ARCB454

Argus

Norway 210 گرم Brassica napus ssp. Oleifera DC. 25,000 ریال
ARCB455

Heimer

Denmark 0 گرم Brassica napus ssp. Oleifera DC. 25,000 ریال
ARCB456

Juvel

Sweden 0 گرم Brassica napus ssp. Oleifera DC. 25,000 ریال
ARCB457

Sprinter

Sweden 150 گرم Brassica napus ssp. Oleifera DC. 25,000 ریال
ARCB458

Master

Sweden 290 گرم Brassica napus ssp. Oleifera DC. 25,000 ریال
ARCB459

Comet

Sweden 45 گرم Brassica napus ssp. Oleifera DC. 25,000 ریال
ARCB460

Acrobat

Sweden 75 گرم Brassica napus ssp. Oleifera DC. 25,000 ریال
ARCB461

Tor

Sweden 0 گرم Brassica napus ssp. Oleifera DC. 25,000 ریال
ARCB462

Bruno

Sweden 0 گرم Brassica napus ssp. Oleifera DC. 25,000 ریال
ARCB463

Honk

Sweden 0 گرم Brassica napus ssp. Oleifera DC. 25,000 ریال
ARCB464

Saxon

Sweden 0 گرم Brassica napus ssp. Oleifera DC. 25,000 ریال
ARCB465

Tarok

Sweden 0 گرم Brassica napus ssp. Oleifera DC. 25,000 ریال
ARCB466

Hansen

Denmark 0 گرم Brassica napus ssp. Oleifera DC. 25,000 ریال
ARCB467

Teddy

- 0 گرم Brassica napus ssp. Oleifera DC. 25,000 ریال
ARCB468

Kurir

- 0 گرم Brassica napus ssp. Oleifera DC. 25,000 ریال
ARCB469

Impala

Denmark 0 گرم Brassica napus ssp. Oleifera DC. 25,000 ریال
ARCB470

Östergyllen

Denmark 0 گرم Brassica napus var. napobrassica (L.) Rchb. 25,000 ریال
ARCB471

Östnor

Denmark 0 گرم Brassica napus var. napobrassica (L.) Rchb. 25,000 ریال
ARCB472

Britta

Sweden 10 گرم Brassica napus ssp. Oleifera DC. 25,000 ریال
ARCB473

Forte

Denmark 0 گرم Brassica napus ssp. Oleifera DC. 25,000 ریال
ARCB474

Iris

Sweden 0 گرم Brassica napus ssp. Oleifera DC. 25,000 ریال
ARCB475

Kristina

Sweden 0 گرم Brassica napus ssp. Oleifera DC. 25,000 ریال
ARCB476

Kunto

Denmark 0 گرم Brassica napus ssp. Oleifera DC. 25,000 ریال
ARCB477

Opus

Germany 0 گرم Brassica napus ssp. Oleifera DC. 25,000 ریال
ARCB478

Mara

Denmark 0 گرم B Brassica napus group 25,000 ریال
ARCB479

Rampal

Sweden 0 گرم B Brassica napus group 25,000 ریال
ARCB480

Potem

Finland 0 گرم B Brassica napus group 25,000 ریال
ARCB481

Akela

Sweden 175 گرم B Brassica napus group 25,000 ریال
ARCB482

Ramon

(NLD) نیدرلند 0 گرم B Brassica napus group 25,000 ریال
ARCB483

Emerald

(NLD) نیدرلند 0.453 گرم B Brassica napus group 25,000 ریال
ARCB484

Limburgse Bladkool

(FRA) فرانسه 0 گرم B Brassica napus group 25,000 ریال
ARCB485

R73A

(NLD) نیدرلند 110 گرم B Brassica napus group 25,000 ریال
ARCB486

BPT (7) J Derks

(NLD) نیدرلند 0 گرم B Brassica napus group 25,000 ریال
ARCB487

Maessen Bladkool

(IRL) ایرلند 5 گرم B Brassica napus group 25,000 ریال
ARCB488

Barenza

(NLD) نیدرلند 60 گرم B Brassica napus group 25,000 ریال
ARCB489

Lonto

(NLD) نیدرلند 0 گرم B Brassica napus group 25,000 ریال
ARCB490

Blako

(NLD) نیدرلند 0 گرم B Brassica napus group 25,000 ریال
ARCB491

O.W.(1)

(NLD) نیدرلند 0 گرم B Brassica napus group 25,000 ریال
ARCB492

SjG (6)

(NLD) نیدرلند 0 گرم B Brassica napus group 25,000 ریال
ARCB493

Lollo

(NLD) نیدرلند 15 گرم B Brassica napus group 25,000 ریال
ARCB494

York/Wilhelmsburger Hybrid

(NLD) نیدرلند 0 گرم B Brassica napus group 25,000 ریال
ARCB495

York

(NLD) نیدرلند 0 گرم B Brassica napus group 25,000 ریال
ARCB496

Turnip/Rutabaga Hybrid

(NLD) نیدرلند 0 گرم B Brassica napus group 25,000 ریال
ARCB497

Hollandse Gele Roodkop

(DEU) دوچ لند 0 گرم B Brassica napus group 25,000 ریال
ARCB498

Friese Gele

(DEU) دوچ لند 0 گرم B Brassica napus group 25,000 ریال
ARCB499

Baltia

(DEU) دوچ لند 0 گرم B Brassica napus group 25,000 ریال
سبد خرید 0