محصولات شرکت توسعه کشت دانه های روغنی تکاتو

انتخاب کد محصول عنوان محصول کشور وزن گونه قیمت انتخاب
ARCB531 Lingot (AUT) استرالیا 0 B Brassica napus group 35000
ARCB530 Leonessa 195 B Brassica napus group 35000
ARCB529 Lecor 190 B Brassica napus group 35000
ARCB528 Jupiter (SWE) سوید 180 B Brassica napus group 35000
ARCB527 Janetzkis (SWE) سوید 130 B Brassica napus group 35000
ARCB526 Jade 280 B Brassica napus group 35000
ARCB525 Hunnia 85 B Brassica napus group 35000
ARCB524 Herkules (HUN) 0 B Brassica napus group 35000
ARCB523 Heimer (UKR) اوکراین 165 B Brassica napus group 35000
ARCB522 Hambourger (DEU) دوچ لند 0 B Brassica napus group 35000
ARCB521 Glacier (LVA) 0 B Brassica napus group 35000
ARCB520 Fertodi (UKR) اوکراین 0 B Brassica napus group 35000
ARCB519 Ksaverovskii (LVA) 0 B Brassica napus group 35000
ARCB518 Diana (CHN) چین 65 B Brassica napus group 35000
ARCB517 SKR. II Kormovoi (USA) ایالات متحده 25 B Brassica napus group 35000
ARCB516 Kombi (USA) ایالات متحده 0 B Brassica napus group 35000
ARCB515 Skriverskii (POL) لهستان 0 B Brassica napus group 35000
ARCB514 Shen-Li-Jutsaj (FRA) فرانسه 0 B Brassica napus group 35000
ARCB513 Bridger (FRA) فرانسه 25 B Brassica napus group 35000
ARCB512 Cascade (FRA) فرانسه 25 B Brassica napus group 35000
ARCB511 Wipol (DEU) دوچ لند 45 B Brassica napus group 35000
ARCB510 R-47 (LVA) 60 B Brassica napus group 35000
ARCB509 R-33 (UKR) اوکراین 35 B Brassica napus group 35000
ARCB508 Primor (UKR) اوکراین 95 B Brassica napus group 35000
ARCB507 Quinta (UKR) اوکراین 160 B Brassica napus group 35000
ARCB506 Skziverskij (SUN) 3 B Brassica napus group 35000
ARCB505 Nemercanskij 2268 (CSK) چک اسلواکی 15 B Brassica napus group 35000
ARCB504 Mytnickij (CSK) چک اسلواکی 130 B Brassica napus group 35000
ARCB503 Vinnickij Mestnyj SUN 0.231 B Brassica napus group 35000
ARCB502 Dublianskij (NLD) نیدرلند 0.378 B Brassica napus group 35000
ARCB501 Slapska (NLD) نیدرلند 0 B Brassica napus group 35000
ARCB500 Kromerska (DEU) دوچ لند 85 B Brassica napus group 35000
ARCB499 Baltia (DEU) دوچ لند 0 B Brassica napus group 35000
ARCB498 Friese Gele (DEU) دوچ لند 0 B Brassica napus group 35000
ARCB497 Hollandse Gele Roodkop (DEU) دوچ لند 0 B Brassica napus group 35000
ARCB496 Turnip/Rutabaga Hybrid (NLD) نیدرلند 0 B Brassica napus group 35000
ARCB495 York (NLD) نیدرلند 0 B Brassica napus group 35000
ARCB494 York/Wilhelmsburger Hybrid (NLD) نیدرلند 0 B Brassica napus group 35000
ARCB493 Lollo (NLD) نیدرلند 15 B Brassica napus group 35000
ARCB492 SjG (6) (NLD) نیدرلند 0 B Brassica napus group 35000
ARCB491 O.W.(1) (NLD) نیدرلند 0 B Brassica napus group 35000
ARCB490 Blako (NLD) نیدرلند 0 B Brassica napus group 35000
ARCB489 Lonto (NLD) نیدرلند 0 B Brassica napus group 35000
ARCB488 Barenza (NLD) نیدرلند 60 B Brassica napus group 35000
ARCB487 Maessen Bladkool (IRL) ایرلند 5 B Brassica napus group 35000
ARCB486 BPT (7) J Derks (NLD) نیدرلند 0 B Brassica napus group 35000
ARCB485 R73A (NLD) نیدرلند 110 B Brassica napus group 35000
ARCB484 Limburgse Bladkool (FRA) فرانسه 0 B Brassica napus group 35000
ARCB483 Emerald (NLD) نیدرلند 0.453 B Brassica napus group 35000
ARCB482 Ramon (NLD) نیدرلند 0 B Brassica napus group 35000
سبد خرید 0