محصولات شرکت توسعه کشت دانه های روغنی تکاتو

انتخاب کد محصول عنوان محصول کشور وزن گونه قیمت انتخاب
ARCF592 Sari 9 / ساری 9 Iran 500 Linum usitatissimum 20000 تومان
ARCF591 Sari 8 / ساری 8 Iran 100 Linum usitatissimum 20000 تومان
ARCF590 Sari 7 / ساری 7 Iran 100 Linum usitatissimum 20000 تومان
ARCF589 Sari 6 / ساری 6 Iran 100 Linum usitatissimum 20000 تومان
ARCF588 Sari 5 / ساری 5 Iran 100 Linum usitatissimum 20000 تومان
ARCF587 Sari 4 / ساری 4 Iran 100 Linum usitatissimum 20000 تومان
ARCF586 Sari 3 / ساری 3 Iran 100 Linum usitatissimum 20000 تومان
ARCF585 Sari 2 / ساری 2 Iran 100 Linum usitatissimum 20000 تومان
ARCF584 Sari 1 / ساری 1 Iran 100 Linum usitatissimum 20000 تومان
ARCF583 Kirovogradskij 71 Canada 1 Linum usitatissimum 20000 تومان
ARCF582 389*1055-2 Canada 1 Linum usitatissimum 20000 تومان
ARCF581 Toba Canada 1 Linum usitatissimum 20000 تومان
ARCF580 Selection of Clli-2611 (C4) Canada 1 Linum usitatissimum 20000 تومان
ARCF579 Br.B502 (Imp.*Punj. 473) 1008-2 Canada 1 Linum usitatissimum 20000 تومان
ARCF578 Selection of Clli-2560 (C4) Canada 1 Linum usitatissimum 20000 تومان
ARCF577 Brawley R0001 (yel.sd. sel.) Canada 1 Linum usitatissimum 20000 تومان
ARCF576 Selection of Clli-2289 (C2) Canada 1 Linum usitatissimum 20000 تومان
ARCF575 Victory B Canada 1 Linum usitatissimum 20000 تومان
ARCF574 Dak*Punj 473 (A0005) Canada 1 Linum usitatissimum 20000 تومان
ARCF573 Selection of Clli-2225 (C4) Canada 1 Linum usitatissimum 20000 تومان
ARCF572 Texas S. 32-1 Viking*Norsk Canada 1 Linum usitatissimum 20000 تومان
ARCF571 Selection of Clli-2197 (C4) Canada 1 Linum usitatissimum 20000 تومان
ARCF570 Varoneshski 1308 Canada 1 Linum usitatissimum 20000 تومان
ARCF569 Selection of Clli-2155 (C4) Canada 1 Linum usitatissimum 20000 تومان
ARCF568 Selection of Clli-2085 (C4) Canada 1 Linum usitatissimum 20000 تومان
ARCF567 Lusatia Canada 1 Linum usitatissimum 20000 تومان
ARCF566 Biwing*C.I 980 (II-40-35) Canada 1 Linum usitatissimum 20000 تومان
ARCF565 Selection of Clli-2085 (C2) Canada 1 Linum usitatissimum 20000 تومان
ARCF564 Tabor Canada 1 Linum usitatissimum 20000 تومان
ARCF563 N.P. (RR.) 407 Canada 1 Linum usitatissimum 20000 تومان
ARCF562 Selection of Clli-1967 (C5) Canada 1 Linum usitatissimum 20000 تومان
ARCF561 N.P. (RR.) 405 Canada 1 Linum usitatissimum 20000 تومان
ARCF560 Selection of Clli-1966 (C4) Canada 1 Linum usitatissimum 20000 تومان
ARCF559 N.P. 109 Canada 1 Linum usitatissimum 20000 تومان
ARCF558 Selection of Clli-1819 (C4) Canada 1 Linum usitatissimum 20000 تومان
ARCF557 Selection of Clli-1761 (short) Canada 1 Linum usitatissimum 20000 تومان
ARCF556 Selection of Clli-1676 (C4) Canada 1 Linum usitatissimum 20000 تومان
ARCF555 Noname Canada 1 Linum usitatissimum 20000 تومان
ARCF554 Selection of Clli-1493 (C4) Canada 1 Linum usitatissimum 20000 تومان
ARCF553 Selection of Clli-1490 (C4) Canada 1 Linum usitatissimum 20000 تومان
ARCF552 Selection of Clli-1472 (C4) Canada 1 Linum usitatissimum 20000 تومان
ARCF551 Selection of Clli-1220 (C4) Canada 1 Linum usitatissimum 20000 تومان
ARCF550 Basin Canada 1 Linum usitatissimum 20000 تومان
ARCF549 Sumpersky Fa 16 Jemny Canada 1 Linum usitatissimum 20000 تومان
ARCF548 AC Watson Canada 1 Linum usitatissimum 20000 تومان
ARCF547 Canada 1 Linum usitatissimum 20000 تومان
ARCF546 Belochka Canada 1 Linum usitatissimum 20000 تومان
ARCF545 No. 3837 Canada 1 Linum usitatissimum 20000 تومان
ARCF544 No 3860 (from Krasmodar) Canada 1 Linum usitatissimum 20000 تومان
ARCF543 Viking Canada 1 Linum usitatissimum 20000 تومان
سبد خرید 0