محصولات شرکت توسعه کشت دانه های روغنی تکاتو

انتخاب کد محصول عنوان محصول کشور وزن گونه قیمت انتخاب
ARCA202 Turkey / ترکیه‏ای Turkey 50 Arachis hypogaea 3500
ARCA201 Goli / گلی Iran 50 Arachis hypogaea 3500
ARCA200 ARCA200 / ARCA200 unknown 400 Arachis hypogaea 3500
ARCA199 Red spanish 69/1 / Red spanish 69/1 Australia 135 Arachis hypogaea 3500
ARCA198 Pearl / Pearl Australia 105 Arachis hypogaea 3500
ARCA197 Imerial spanish / Imerial spanish Australia 240 Arachis hypogaea 3500
ARCA196 Spanette / Spanette Australia 0 Arachis hypogaea 3500
ARCA195 ICGV-SM 86725 / ICGV-SM 86725 Australia 0 Arachis hypogaea 3500
ARCA194 ICGV-SM 87733 / ICGV-SM 87733 Australia 0 Arachis hypogaea 3500
ARCA193 ICGV-SM 87077 / ICGV-SM 87077 Australia 100 Arachis hypogaea 3500
ARCA192 Lismore white spanish / Lismore white spanish Australia 130 Arachis hypogaea 3500
ARCA191 A81 L16 / A81 L16 Australia 0 Arachis hypogaea 3500
ARCA190 Radunz niggers / Radunz niggers Australia 0 Arachis hypogaea 3500
ARCA189 CQ 1151 / CQ 1151 Australia 110 Arachis hypogaea 3500
ARCA188 ICGV-SM 89778 / ICGV-SM 89778 Australia 110 Arachis hypogaea 3500
ARCA187 ICGV-SM 89772 / ICGV-SM 89772 Australia 80 Arachis hypogaea 3500
ARCA186 ICGV-SM 88759 / ICGV-SM 88759 Australia 75 Arachis hypogaea 3500
ARCA185 ICGV-SM 86708 / ICGV-SM 86708 Australia 75 Arachis hypogaea 3500
ARCA184 ICGV-SM 86021 / ICGV-SM 86021 Australia 270 Arachis hypogaea 3500
ARCA183 ICGV-SM 85038 / ICGV-SM 85038 Australia 150 Arachis hypogaea 3500
ARCA182 Lismore valencia / Lismore valencia Australia 135 Arachis hypogaea 3500
ARCA181 Lismore red spanish / Lismore red spanish Australia 100 Arachis hypogaea 3500
ARCA180 Lismore seln / Lismore seln Australia 535 Arachis hypogaea 3500
ARCA179 Spancross / Spancross Australia 275 Arachis hypogaea 3500
ARCA178 Rosa / Rosa Australia 40 Arachis hypogaea 3500
ARCA177 Okrun / Okrun Australia 165 Arachis hypogaea 3500
ARCA176 McCubbin / McCubbin Australia 165 Arachis hypogaea 3500
ARCA175 Tifspan / Tifspan Australia 160 Arachis hypogaea 3500
ARCA174 Virginia bunch(red) / Virginia bunch(red) Australia 110 Arachis hypogaea 3500
ARCA173 ICGV 86031 / ICGV 86031 Australia 140 Arachis hypogaea 3500
ARCA172 ICGV 87157 / ICGV 87157 Australia 255 Arachis hypogaea 3500
ARCA171 ICGV 87121 / ICGV 87121 Australia 160 Arachis hypogaea 3500
ARCA170 Florispan runner / Florispan runner Australia 50 Arachis hypogaea 3500
ARCA169 ICGV 86590 / ICGV 86590 Australia 0 Arachis hypogaea 3500
ARCA168 Lismore red spanish / Lismore red spanish Australia 90 Arachis hypogaea 3500
ARCA167 Texas 206 seln / Texas 206 seln Australia 380 Arachis hypogaea 3500
ARCA166 Tennessee red / Tennessee red Australia 120 Arachis hypogaea 3500
ARCA165 Spanish improved seln / Spanish improved seln Australia 40 Arachis hypogaea 3500
ARCA164 N 92023E / N 92023E Australia 0 Arachis hypogaea 3500
ARCA163 N 93091C / N 93091C Australia 0 Arachis hypogaea 3500
ARCA162 Dixie / Dixie Australia 625 Arachis hypogaea 3500
ARCA161 LS 16 / LS 16 Australia 10 Arachis hypogaea 3500
ARCA160 LS 14 / LS 14 Australia 5 Arachis hypogaea 3500
ARCA159 Mini leaf / Mini leaf Australia 205 Arachis hypogaea 3500
ARCA158 Rehovot dagan / Rehovot dagan Australia 675 Arachis hypogaea 3500
ARCA157 Valencia R1 / Valencia R1 Australia 590 Arachis hypogaea 3500
ARCA156 Tainung 3 / Tainung 3 Australia 25 Arachis hypogaea 3500
ARCA155 Tainung 2 / Tainung 2 Australia 20 Arachis hypogaea 3500
ARCA154 Valencia R 28 / Valencia R 28 Australia 50 Arachis hypogaea 3500
ARCA153 NC 15 / NC 15 Australia 60 Arachis hypogaea 3500
سبد خرید 0