محصولات شرکت توسعه کشت دانه های روغنی تکاتو

انتخاب کد محصول عنوان محصول کشور وزن گونه قیمت انتخاب
ARCS135 Chini / Chini Iran 1 Sesamum indicum L. 30000
ARCS134 Oltan / Oltan Iran 1 Sesamum indicum L. 30000
ARCS133 Naz tak markaz / Naz tak markaz Iran 1 Sesamum indicum L. 30000
ARCS132 Moghan / Moghan Iran 1 Sesamum indicum L. 30000
ARCS131 Dashtestan 2 / Dashtestan 2 Iran 1 Sesamum indicum L. 30000
ARCS130 Darab 1 / Darab 1 Iran 1 Sesamum indicum L. 30000
ARCS129 Takshakh / تک شاخه Iran/ Golestan 2000 Sesamum indicum L. 30000
ARCS128 Aliabad / Aliabad Iran/ Aliabad 2000 Sesamum indicum L. 30000
ARCS127 Nashokofa / ناشکوفا Iran/ Gonbad 1000 Sesamum indicum L. 30000
ARCS126 Afghan / افغانی Afghanestan 100 Sesamum indicum L. 30000
ARCS125 Mexico / مکزیکی Mexico 335 Sesamum indicum L. 30000
ARCS124 Gachsaran / محلی گچساران Iran 475 Sesamum indicum L. 30000
ARCS123 Sari / محلی ساری Iran 50 Sesamum indicum L. 30000
ARCS122 UT-43 / UT-43 Canada 1 Sesamum indicum L. 30000
ARCS121 TC-25 / TC-25 Canada 1 Sesamum indicum L. 30000
ARCS120 Kayankulam / کایانکولام Canada 1 Sesamum indicum L. 30000
ARCS119 BS-5-6-6 / BS-5-6-6 Canada 1 Sesamum indicum L. 30000
ARCS118 B-14 / B-14 Canada 1 Sesamum indicum L. 30000
ARCS117 UCR-101 / UCR-101 Canada 1 Sesamum indicum L. 30000
ARCS116 Dezfoul / محلی دزفول Iran 1290 Sesamum indicum L. 30000
ARCS115 SESA 27 / SESA 27 Yemen 10 Sesamum indicum L. 30000
ARCS114 Simsim / سیسیم Yemen 30 Sesamum indicum L. 30000
ARCS113 Sisim / سیسیم Yemen 30 Sesamum indicum L. 30000
ARCS112 Sisam / سیسیم Yemen 40 Sesamum indicum L. 30000
ARCS111 SESA 23 / SESA 23 Yemen 45 Sesamum indicum L. 30000
ARCS110 Jiljilan / جیلجیلان Yemen 45 Sesamum indicum L. 30000
ARCS109 Sisim / سیسیم Yemen 5 Sesamum indicum L. 30000
ARCS108 Jiljilan / جیلجیلان Yemen 85 Sesamum indicum L. 30000
ARCS107 SESA 19 / SESA 19 Yemen 35 Sesamum indicum L. 30000
ARCS106 Sisim / سیسیم Yemen 35 Sesamum indicum L. 30000
ARCS105 JILJILAN / جیلجیلان Yemen 0 Sesamum indicum L. 30000
ARCS104 SESA 9 / SESA 9 Iraq 60 Sesamum indicum L. 30000
ARCS103 Col/Nepal/1984/2456 / Col/Nepal/1984/2456 Nepal 35 Sesamum sp. 30000
ARCS102 Kunzud / کونزود Tajikistan 225 Sesamum indicum L. 30000
ARCS101 Sisim / سیسیم Iraq 395 Sesamum indicum L. 30000
ARCS100 SESA 4 / SESA 4 Korea Republic 285 Sesamum indicum L. 30000
سبد خرید 0