محصولات شرکت توسعه کشت دانه های روغنی تکاتو

جهت خرید روی گزینه افزودن به سبد خرید کلیک کنید

   لطفا قبل از سفارش و پرداخت هزینه، فرم تعهد را دانلود و پس از تکمیل با شماره ۰۱۱۳۳۴۳۵۳۸۲ داخلی 103  بخش بانک بذر، آقای مهندس حسن زاده، تماس حاصل نمایید. در صورت عدم تکمیل فرم تعهد نامه و سفارش بذور وجه مربوطه به حساب شما برگشت خواهد شد و این شرکت در قبال تراکنش انجام شده مسئولیتی ندارد. 

دانلود فایل مستندات
انتخاب کد محصول عنوان محصول کشور / منطقه وزن / تعداد گونه قیمت انتخاب
ARCF001

Trichoderma / تریکودرما

Iran گرم Trichoderma 2,000,000 ریال
ARCF002

Trichoderma / تریکودرما

Iran گرم Trichoderma 2,000,000 ریال
ARCF003

Trichoderma / تریکودرما

Iran گرم Trichoderma 2,000,000 ریال
ARCF004

Trichoderma / تریکودرما

Iran گرم Trichoderma 2,000,000 ریال
ARCF005

Trichoderma / تریکودرما

Iran گرم Trichoderma 2,000,000 ریال
ARCF006

Trichoderma / تریکودرما

Iran گرم Trichoderma 2,000,000 ریال
ARCF007

Trichoderma / تریکودرما

Iran گرم Trichoderma 2,000,000 ریال
ARCF008

Trichoderma / تریکودرما

Iran گرم Trichoderma 2,000,000 ریال
ARCF009

Trichoderma / تریکودرما

Iran گرم Trichoderma 2,000,000 ریال
ARCF010

Trichoderma / تریکودرما

Iran گرم Trichoderma 2,000,000 ریال
ARCF011

Trichoderma / تریکودرما

Iran گرم Trichoderma 2,000,000 ریال
ARCF012

Trichoderma / تریکودرما

Iran گرم Trichoderma 2,000,000 ریال
ARCF013

Trichoderma / تریکودرما

Iran گرم Trichoderma 2,000,000 ریال
ARCF014

Trichoderma / تریکودرما

Iran گرم Trichoderma 2,000,000 ریال
ARCF015

Trichoderma / تریکودرما

Iran گرم Trichoderma 2,000,000 ریال
ARCF016

Trichoderma / تریکودرما

Iran گرم Trichoderma 2,000,000 ریال
ARCF017

Trichoderma / تریکودرما

Iran گرم Trichoderma 2,000,000 ریال
ARCF018

Trichoderma / تریکودرما

Iran گرم Trichoderma 2,000,000 ریال
ARCF019

Trichoderma / تریکودرما

Iran گرم Trichoderma 2,000,000 ریال
ARCF020

Trichoderma / تریکودرما

Iran گرم Trichoderma 2,000,000 ریال
ARCF021

Trichoderma / تریکودرما

Iran گرم Trichoderma 2,000,000 ریال
ARCF022

Trichoderma / تریکودرما

Iran گرم Trichoderma 2,000,000 ریال
ARCF023

Trichoderma / تریکودرما

Iran گرم Trichoderma 2,000,000 ریال
ARCF024

Trichoderma / تریکودرما

Iran گرم Trichoderma 2,000,000 ریال
ARCF025

Trichoderma / تریکودرما

Iran گرم Trichoderma 2,000,000 ریال
ARCF026

Trichoderma / تریکودرما

Iran گرم Trichoderma 2,000,000 ریال
ARCF027

Trichoderma / تریکودرما

Iran گرم Trichoderma 2,000,000 ریال
ARCF028

Trichoderma / تریکودرما

Iran گرم Trichoderma 2,000,000 ریال
ARCF029

Trichoderma / تریکودرما

Iran گرم Trichoderma 2,000,000 ریال
ARCF030

Trichoderma / تریکودرما

Iran گرم Trichoderma 2,000,000 ریال
ARCF031

Trichoderma / تریکودرما

Iran گرم Trichoderma 2,000,000 ریال
ARCF032

Trichoderma / تریکودرما

Iran گرم Trichoderma 2,000,000 ریال
ARCF033

Trichoderma / تریکودرما

Iran گرم Trichoderma 2,000,000 ریال
ARCF034

Trichoderma / تریکودرما

Iran گرم Trichoderma 2,000,000 ریال
ARCF035

Trichoderma / تریکودرما

Iran گرم Trichoderma 2,000,000 ریال
ARCF036

Trichoderma / تریکودرما

Iran گرم Trichoderma 2,000,000 ریال
ARCF037

Trichoderma / تریکودرما

Iran گرم Trichoderma 2,000,000 ریال
ARCF038

Trichoderma / تریکودرما

Iran گرم Trichoderma 2,000,000 ریال
ARCF039

Trichoderma / تریکودرما

Iran گرم Trichoderma 2,000,000 ریال
ARCF040

Trichoderma / تریکودرما

Iran گرم Trichoderma 2,000,000 ریال
ARCF041

Trichoderma / تریکودرما

Iran گرم Trichoderma 2,000,000 ریال
ARCF042

Trichoderma / تریکودرما

Iran گرم Trichoderma 2,000,000 ریال
ARCF043

Trichoderma / تریکودرما

Iran گرم Trichoderma 2,000,000 ریال
ARCF044

Trichoderma / تریکودرما

Iran گرم Trichoderma 2,000,000 ریال
ARCF045

Trichoderma / تریکودرما

Iran گرم Trichoderma 2,000,000 ریال
ARCF046

Trichoderma / تریکودرما

Iran گرم Trichoderma 2,000,000 ریال
ARCF047

Trichoderma / تریکودرما

Iran گرم Trichoderma 2,000,000 ریال
ARCF048

Trichoderma / تریکودرما

Iran گرم Trichoderma 2,000,000 ریال
ARCF049

Trichoderma / تریکودرما

Iran گرم Trichoderma 2,000,000 ریال
ARCF050

Trichoderma / تریکودرما

Iran گرم Trichoderma 2,000,000 ریال
سبد خرید 0