محصولات شرکت توسعه کشت دانه های روغنی تکاتو

جهت خرید روی گزینه افزودن به سبد خرید کلیک کنید

   لطفا قبل از سفارش و پرداخت هزینه، فرم تعهد را دانلود و پس از تکمیل با شماره ۰۱۱۳۳۴۳۵۳۸۲ داخلی 103  بخش بانک بذر، آقای مهندس حسن زاده، تماس حاصل نمایید. در صورت عدم تکمیل فرم تعهد نامه و سفارش بذور وجه مربوطه به حساب شما برگشت خواهد شد و این شرکت در قبال تراکنش انجام شده مسئولیتی ندارد. 

دانلود فایل مستندات
انتخاب کد محصول عنوان محصول کشور / منطقه وزن / تعداد گونه قیمت انتخاب
ARCF051

Trichoderma / تریکودرما

Iran گرم Trichoderma 2,000,000 ریال
ARCF052

Trichoderma / تریکودرما

Iran گرم Trichoderma 2,000,000 ریال
ARCF053

Trichoderma / تریکودرما

Iran گرم Trichoderma 2,000,000 ریال
ARCF054

Trichoderma / تریکودرما

Iran گرم Trichoderma 2,000,000 ریال
ARCF055

Trichoderma / تریکودرما

Iran گرم Trichoderma 2,000,000 ریال
ARCF056

Trichoderma / تریکودرما

Iran گرم Trichoderma 2,000,000 ریال
ARCF057

Trichoderma / تریکودرما

Iran گرم Trichoderma 2,000,000 ریال
ARCF058

Trichoderma / تریکودرما

Iran گرم Trichoderma 2,000,000 ریال
ARCF059

Trichoderma / تریکودرما

Iran گرم Trichoderma 2,000,000 ریال
ARCF060

Trichoderma / تریکودرما

Iran گرم Trichoderma 2,000,000 ریال
ARCF061

Trichoderma / تریکودرما

Iran گرم Trichoderma 2,000,000 ریال
ARCF062

Trichoderma / تریکودرما

Iran گرم Trichoderma 2,000,000 ریال
ARCF063

Trichoderma / تریکودرما

Iran گرم Trichoderma 2,000,000 ریال
ARCF064

Trichoderma / تریکودرما

Iran گرم Trichoderma 2,000,000 ریال
ARCF065

Trichoderma / تریکودرما

Iran گرم Trichoderma 2,000,000 ریال
ARCF066

Trichoderma / تریکودرما

Iran گرم Trichoderma 2,000,000 ریال
ARCF067

Trichoderma / تریکودرما

Iran گرم Trichoderma 2,000,000 ریال
ARCF068

Trichoderma / تریکودرما

Iran گرم Trichoderma 2,000,000 ریال
ARCF069

Trichoderma / تریکودرما

Iran گرم Trichoderma 2,000,000 ریال
ARCF070

Trichoderma / تریکودرما

Iran گرم Trichoderma 2,000,000 ریال
ARCF071

Trichoderma / تریکودرما

Iran گرم Trichoderma 2,000,000 ریال
ARCF072

Trichoderma / تریکودرما

Iran گرم Trichoderma 2,000,000 ریال
ARCF073

Trichoderma / تریکودرما

Iran گرم Trichoderma 2,000,000 ریال
ARCF074

Trichoderma / تریکودرما

Iran گرم Trichoderma 2,000,000 ریال
ARCF075

Trichoderma / تریکودرما

Iran گرم Trichoderma 2,000,000 ریال
ARCF076

Trichoderma / تریکودرما

Iran گرم Trichoderma 2,000,000 ریال
ARCF077

Trichoderma / تریکودرما

Iran گرم Trichoderma 2,000,000 ریال
ARCF078

Trichoderma / تریکودرما

Iran گرم Trichoderma 2,000,000 ریال
ARCF079

Trichoderma / تریکودرما

Iran گرم Trichoderma 2,000,000 ریال
ARCF080

Trichoderma / تریکودرما

Iran گرم Trichoderma 2,000,000 ریال
ARCF081

Trichoderma / تریکودرما

Iran گرم Trichoderma 2,000,000 ریال
ARCF082

Trichoderma / تریکودرما

Iran گرم Trichoderma 2,000,000 ریال
ARCF083

Trichoderma / تریکودرما

Iran گرم Trichoderma 2,000,000 ریال
ARCF084

Trichoderma / تریکودرما

Iran گرم Trichoderma 2,000,000 ریال
ARCF085

Trichoderma / تریکودرما

Iran گرم Trichoderma 2,000,000 ریال
ARCF086

Trichoderma / تریکودرما

Iran گرم Trichoderma 2,000,000 ریال
ARCF087

Trichoderma / تریکودرما

Iran گرم Trichoderma 2,000,000 ریال
ARCF088

Trichoderma / تریکودرما

Iran گرم Trichoderma 2,000,000 ریال
ARCF089

Trichoderma / تریکودرما

Iran گرم Trichoderma 2,000,000 ریال
ARCF090

Trichoderma / تریکودرما

Iran گرم Trichoderma 2,000,000 ریال
ARCF091

Trichoderma / تریکودرما

Iran گرم Trichoderma 2,000,000 ریال
ARCF092

Trichoderma / تریکودرما

Iran گرم Trichoderma 2,000,000 ریال
ARCF093

Trichoderma / تریکودرما

Iran گرم Trichoderma 2,000,000 ریال
ARCF094

Trichoderma / تریکودرما

Iran گرم Trichoderma 2,000,000 ریال
ARCF095

Trichoderma / تریکودرما

Iran گرم Trichoderma 2,000,000 ریال
ARCF096

Trichoderma / تریکودرما

Iran گرم Trichoderma 2,000,000 ریال
ARCF097

Trichoderma / تریکودرما

Iran گرم Trichoderma 2,000,000 ریال
ARCF098

Trichoderma / تریکودرما

Iran گرم Trichoderma 2,000,000 ریال
ARCF099

Trichoderma / تریکودرما

Iran گرم Trichoderma 2,000,000 ریال
ARCF100

Trichoderma / تریکودرما

Iran گرم Trichoderma 2,000,000 ریال
سبد خرید 0