محصولات شرکت توسعه کشت دانه های روغنی تکاتو

جهت خرید روی گزینه افزودن به سبد خرید کلیک کنید

   لطفا قبل از سفارش و پرداخت هزینه، فرم تعهد را دانلود و پس از تکمیل با شماره ۰۱۱۳۳۴۳۵۳۸۲ داخلی 103  بخش بانک بذر، آقای مهندس حسن زاده، تماس حاصل نمایید. در صورت عدم تکمیل فرم تعهد نامه و سفارش بذور وجه مربوطه به حساب شما برگشت خواهد شد و این شرکت در قبال تراکنش انجام شده مسئولیتی ندارد. 

دانلود فایل مستندات
انتخاب کد محصول عنوان محصول کشور / منطقه وزن / تعداد گونه قیمت انتخاب
ARCF101

Trichoderma / تریکودرما

Iran گرم Trichoderma 2,000,000 ریال
ARCF102

Trichoderma / تریکودرما

Iran گرم Trichoderma 2,000,000 ریال
ARCF103

Trichoderma / تریکودرما

Iran گرم Trichoderma 2,000,000 ریال
ARCF104

Trichoderma / تریکودرما

Iran گرم Trichoderma 2,000,000 ریال
ARCF105

Trichoderma / تریکودرما

Iran گرم Trichoderma 2,000,000 ریال
ARCF106

Trichoderma / تریکودرما

Iran گرم Trichoderma 2,000,000 ریال
ARCF107

Trichoderma / تریکودرما

Iran گرم Trichoderma 2,000,000 ریال
ARCF108

Trichoderma / تریکودرما

Iran گرم Trichoderma 2,000,000 ریال
ARCF109

Trichoderma / تریکودرما

Iran گرم Trichoderma 2,000,000 ریال
ARCF110

Trichoderma / تریکودرما

Iran گرم Trichoderma 2,000,000 ریال
ARCF111

Trichoderma / تریکودرما

Iran گرم Trichoderma 2,000,000 ریال
ARCF112

Trichoderma / تریکودرما

Iran گرم Trichoderma 2,000,000 ریال
ARCF113

Trichoderma / تریکودرما

Iran گرم Trichoderma 2,000,000 ریال
ARCF114

Trichoderma / تریکودرما

Iran گرم Trichoderma 2,000,000 ریال
ARCF115

Trichoderma / تریکودرما

Iran گرم Trichoderma 2,000,000 ریال
ARCF116

Trichoderma / تریکودرما

Iran گرم Trichoderma 2,000,000 ریال
ARCF117

Trichoderma / تریکودرما

Iran گرم Trichoderma 2,000,000 ریال
ARCF118

Trichoderma / تریکودرما

Iran گرم Trichoderma 2,000,000 ریال
ARCF119

Trichoderma / تریکودرما

Iran گرم Trichoderma 2,000,000 ریال
ARCF120

Trichoderma / تریکودرما

Iran گرم Trichoderma 2,000,000 ریال
ARCF121

Trichoderma / تریکودرما

Iran گرم Trichoderma 2,000,000 ریال
ARCF122

Trichoderma / تریکودرما

Iran گرم Trichoderma 2,000,000 ریال
ARCF123

Trichoderma / تریکودرما

Iran گرم Trichoderma 2,000,000 ریال
ARCF124

Trichoderma / تریکودرما

Iran گرم Trichoderma 2,000,000 ریال
ARCF125

Trichoderma / تریکودرما

Iran گرم Trichoderma 2,000,000 ریال
ARCF126

Trichoderma / تریکودرما

Iran گرم Trichoderma 2,000,000 ریال
ARCF127

Trichoderma / تریکودرما

Iran گرم Trichoderma 2,000,000 ریال
ARCF128

Trichoderma / تریکودرما

Iran گرم Trichoderma 2,000,000 ریال
ARCF129

Trichoderma / تریکودرما

Iran گرم Trichoderma 2,000,000 ریال
ARCF130

Trichoderma / تریکودرما

Iran گرم Trichoderma 2,000,000 ریال
ARCF131

Trichoderma / تریکودرما

Iran گرم Trichoderma 2,000,000 ریال
ARCF132

Trichoderma / تریکودرما

Iran گرم Trichoderma 2,000,000 ریال
ARCF133

Trichoderma / تریکودرما

Iran گرم Trichoderma 2,000,000 ریال
ARCF134

Trichoderma / تریکودرما

Iran گرم Trichoderma 2,000,000 ریال
ARCF135

Trichoderma / تریکودرما

Iran گرم Trichoderma 2,000,000 ریال
ARCF136

Trichoderma / تریکودرما

Iran گرم Trichoderma 2,000,000 ریال
ARCF137

Trichoderma / تریکودرما

Iran گرم Trichoderma 2,000,000 ریال
ARCF138

Trichoderma / تریکودرما

Iran گرم Trichoderma 2,000,000 ریال
ARCF139

Trichoderma / تریکودرما

Iran گرم Trichoderma 2,000,000 ریال
ARCF140

Trichoderma / تریکودرما

Iran گرم Trichoderma 2,000,000 ریال
ARCF141

Trichoderma / تریکودرما

Iran گرم Trichoderma 2,000,000 ریال
ARCF142

Trichoderma / تریکودرما

Iran گرم Trichoderma 2,000,000 ریال
ARCF143

Trichoderma / تریکودرما

Iran گرم Trichoderma 2,000,000 ریال
ARCF144

Trichoderma / تریکودرما

Iran گرم Trichoderma 2,000,000 ریال
ARCF145

Trichoderma / تریکودرما

Iran گرم Trichoderma 2,000,000 ریال
ARCF146

Trichoderma / تریکودرما

Iran گرم Trichoderma 2,000,000 ریال
ARCF147

Trichoderma / تریکودرما

Iran گرم Trichoderma 2,000,000 ریال
ARCF148

Trichoderma / تریکودرما

Iran گرم Trichoderma 2,000,000 ریال
ARCF149

Trichoderma / تریکودرما

Iran گرم Trichoderma 2,000,000 ریال
ARCF150

Trichoderma / تریکودرما

Iran گرم Trichoderma 2,000,000 ریال
سبد خرید 0