محصولات شرکت توسعه کشت دانه های روغنی تکاتو

جهت خرید روی گزینه افزودن به سبد خرید کلیک کنید

   لطفا قبل از سفارش و پرداخت هزینه، فرم تعهد را دانلود و پس از تکمیل با شماره ۰۱۱۳۳۴۳۵۳۸۲ داخلی 103  بخش بانک بذر، آقای مهندس حسن زاده، تماس حاصل نمایید. در صورت عدم تکمیل فرم تعهد نامه و سفارش بذور وجه مربوطه به حساب شما برگشت خواهد شد و این شرکت در قبال تراکنش انجام شده مسئولیتی ندارد. 

دانلود فایل مستندات
انتخاب کد محصول عنوان محصول کشور / منطقه وزن / تعداد گونه قیمت انتخاب
ARCF151

Trichoderma / تریکودرما

Iran گرم Trichoderma 2,000,000 ریال
ARCF152

Trichoderma / تریکودرما

Iran گرم Trichoderma 2,000,000 ریال
ARCF153

Trichoderma / تریکودرما

Iran گرم Trichoderma 2,000,000 ریال
ARCF154

Trichoderma / تریکودرما

Iran گرم Trichoderma 2,000,000 ریال
ARCF155

Trichoderma / تریکودرما

Iran گرم Trichoderma 2,000,000 ریال
ARCF156

Trichoderma / تریکودرما

Iran گرم Trichoderma 2,000,000 ریال
ARCF157

Trichoderma / تریکودرما

Iran گرم Trichoderma 2,000,000 ریال
ARCF158

Trichoderma / تریکودرما

Iran گرم Trichoderma 2,000,000 ریال
ARCF159

Trichoderma / تریکودرما

Iran گرم Trichoderma 2,000,000 ریال
ARCF160

Trichoderma / تریکودرما

Iran گرم Trichoderma 2,000,000 ریال
ARCF161

Trichoderma / تریکودرما

Iran گرم Trichoderma 2,000,000 ریال
ARCF162

Trichoderma / تریکودرما

Iran گرم Trichoderma 2,000,000 ریال
ARCF163

Trichoderma / تریکودرما

Iran گرم Trichoderma 2,000,000 ریال
ARCF164

Trichoderma / تریکودرما

Iran گرم Trichoderma 2,000,000 ریال
ARCF165

Trichoderma / تریکودرما

Iran گرم Trichoderma 2,000,000 ریال
ARCF166

Trichoderma / تریکودرما

Iran گرم Trichoderma 2,000,000 ریال
ARCF167

Trichoderma / تریکودرما

Iran گرم Trichoderma 2,000,000 ریال
ARCF168

Trichoderma / تریکودرما

Iran گرم Trichoderma 2,000,000 ریال
ARCF169

Trichoderma / تریکودرما

Iran گرم Trichoderma 2,000,000 ریال
ARCF170

Trichoderma / تریکودرما

Iran گرم Trichoderma 2,000,000 ریال
ARCF171

Trichoderma / تریکودرما

Iran گرم Trichoderma 2,000,000 ریال
ARCF172

Trichoderma / تریکودرما

Iran گرم Trichoderma 2,000,000 ریال
ARCF173

Trichoderma / تریکودرما

Iran گرم Trichoderma 2,000,000 ریال
ARCF174

Trichoderma / تریکودرما

Iran گرم Trichoderma 2,000,000 ریال
ARCF175

Trichoderma / تریکودرما

Iran گرم Trichoderma 2,000,000 ریال
ARCF176

Trichoderma / تریکودرما

Iran گرم Trichoderma 2,000,000 ریال
ARCF177

Trichoderma / تریکودرما

Iran گرم Trichoderma 2,000,000 ریال
ARCF178

Trichoderma / تریکودرما

Iran گرم Trichoderma 2,000,000 ریال
ARCF179

Trichoderma / تریکودرما

Iran گرم Trichoderma 2,000,000 ریال
ARCF180

Trichoderma / تریکودرما

Iran گرم Trichoderma 2,000,000 ریال
ARCF181

Trichoderma / تریکودرما

Iran گرم Trichoderma 2,000,000 ریال
ARCF182

Trichoderma / تریکودرما

Iran گرم Trichoderma 2,000,000 ریال
ARCF183

Trichoderma / تریکودرما

Iran گرم Trichoderma 2,000,000 ریال
ARCF184

Trichoderma / تریکودرما

Iran گرم Trichoderma 2,000,000 ریال
ARCF185

Trichoderma / تریکودرما

Iran گرم Trichoderma 2,000,000 ریال
ARCF186

Trichoderma / تریکودرما

Iran گرم Trichoderma 2,000,000 ریال
ARCF187

Trichoderma / تریکودرما

Iran گرم Trichoderma 2,000,000 ریال
ARCF188

Trichoderma / تریکودرما

Iran گرم Trichoderma 2,000,000 ریال
ARCF189

Trichoderma / تریکودرما

Iran گرم Trichoderma 2,000,000 ریال
ARCF190

Trichoderma / تریکودرما

Iran گرم Trichoderma 2,000,000 ریال
ARCF191

Trichoderma / تریکودرما

Iran گرم Trichoderma 2,000,000 ریال
ARCF192

Trichoderma / تریکودرما

Iran گرم Trichoderma 2,000,000 ریال
ARCF193

Trichoderma / تریکودرما

Iran گرم Trichoderma 2,000,000 ریال
ARCF194

Trichoderma / تریکودرما

Iran گرم Trichoderma 2,000,000 ریال
ARCF195

Trichoderma / تریکودرما

Iran گرم Trichoderma 2,000,000 ریال
ARCF196

Trichoderma / تریکودرما

Iran گرم Trichoderma 2,000,000 ریال
ARCF197

Trichoderma / تریکودرما

Iran گرم Trichoderma 2,000,000 ریال
ARCF198

Trichoderma / تریکودرما

Iran گرم Trichoderma 2,000,000 ریال
ARCF199

Trichoderma / تریکودرما

Iran گرم Trichoderma 2,000,000 ریال
ARCF200

Trichoderma / تریکودرما

Iran گرم Trichoderma 2,000,000 ریال
سبد خرید 0