محصولات شرکت توسعه کشت دانه های روغنی تکاتو

جهت خرید روی گزینه افزودن به سبد خرید کلیک کنید

   لطفا قبل از سفارش و پرداخت هزینه، فرم تعهد را دانلود و پس از تکمیل با شماره ۰۱۱۳۳۴۳۵۳۸۲ داخلی 103  بخش بانک بذر، آقای مهندس حسن زاده، تماس حاصل نمایید. در صورت عدم تکمیل فرم تعهد نامه و سفارش بذور وجه مربوطه به حساب شما برگشت خواهد شد و این شرکت در قبال تراکنش انجام شده مسئولیتی ندارد. 

دانلود فایل مستندات
انتخاب کد محصول عنوان محصول کشور / منطقه وزن / تعداد گونه قیمت انتخاب
ARCF201

Trichoderma / تریکودرما

Iran گرم Trichoderma 2,000,000 ریال
ARCF202

Trichoderma / تریکودرما

Iran گرم Trichoderma 2,000,000 ریال
ARCF203

Trichoderma / تریکودرما

Iran گرم Trichoderma 2,000,000 ریال
ARCF204

Trichoderma / تریکودرما

Iran گرم Trichoderma 2,000,000 ریال
ARCF205

Trichoderma / تریکودرما

Iran گرم Trichoderma 2,000,000 ریال
ARCF206

Trichoderma / تریکودرما

Iran گرم Trichoderma 2,000,000 ریال
ARCF207

Trichoderma / تریکودرما

Iran گرم Trichoderma 2,000,000 ریال
ARCF208

Trichoderma / تریکودرما

Iran گرم Trichoderma 2,000,000 ریال
ARCF209

Trichoderma / تریکودرما

Iran گرم Trichoderma 2,000,000 ریال
ARCF210

Trichoderma / تریکودرما

Iran گرم Trichoderma 2,000,000 ریال
ARCF211

Trichoderma / تریکودرما

Iran گرم Trichoderma 2,000,000 ریال
ARCF212

Trichoderma / تریکودرما

Iran گرم Trichoderma 2,000,000 ریال
ARCF213

Trichoderma / تریکودرما

Iran گرم Trichoderma 2,000,000 ریال
ARCF214

Trichoderma / تریکودرما

Iran گرم Trichoderma 2,000,000 ریال
ARCF215

Trichoderma / تریکودرما

Iran گرم Trichoderma 2,000,000 ریال
ARCF216

Trichoderma / تریکودرما

Iran گرم Trichoderma 2,000,000 ریال
ARCF217

Trichoderma / تریکودرما

Iran گرم Trichoderma 2,000,000 ریال
ARCF218

Trichoderma / تریکودرما

Iran گرم Trichoderma 2,000,000 ریال
ARCF219

Trichoderma / تریکودرما

Iran گرم Trichoderma 2,000,000 ریال
ARCF220

Trichoderma / تریکودرما

Iran گرم Trichoderma 2,000,000 ریال
ARCF221

Trichoderma / تریکودرما

Iran گرم Trichoderma 2,000,000 ریال
ARCF222

Trichoderma / تریکودرما

Iran گرم Trichoderma 2,000,000 ریال
ARCF223

Trichoderma / تریکودرما

Iran گرم Trichoderma 2,000,000 ریال
ARCF224

Trichoderma / تریکودرما

Iran گرم Trichoderma 2,000,000 ریال
ARCF225

Trichoderma / تریکودرما

Iran گرم Trichoderma 2,000,000 ریال
ARCF226

Trichoderma / تریکودرما

Iran گرم Trichoderma 2,000,000 ریال
ARCF227

Trichoderma / تریکودرما

Iran گرم Trichoderma 2,000,000 ریال
ARCF228

Trichoderma / تریکودرما

Iran گرم Trichoderma 2,000,000 ریال
ARCF229

Trichoderma / تریکودرما

Iran گرم Trichoderma 2,000,000 ریال
ARCF230

Trichoderma / تریکودرما

Iran گرم Trichoderma 2,000,000 ریال
ARCF231

Trichoderma / تریکودرما

Iran گرم Trichoderma 2,000,000 ریال
ARCF232

Trichoderma / تریکودرما

Iran گرم Trichoderma 2,000,000 ریال
ARCF233

Trichoderma / تریکودرما

Iran گرم Trichoderma 2,000,000 ریال
ARCF234

Trichoderma / تریکودرما

Iran گرم Trichoderma 2,000,000 ریال
ARCF235

Trichoderma / تریکودرما

Iran گرم Trichoderma 2,000,000 ریال
ARCF236

Trichoderma / تریکودرما

Iran گرم Trichoderma 2,000,000 ریال
ARCF237

Trichoderma / تریکودرما

Iran گرم Trichoderma 2,000,000 ریال
ARCF238

Trichoderma / تریکودرما

Iran گرم Trichoderma 2,000,000 ریال
ARCF239

Trichoderma / تریکودرما

Iran گرم Trichoderma 2,000,000 ریال
ARCF240

Trichoderma / تریکودرما

Iran گرم Trichoderma 2,000,000 ریال
ARCF241

Trichoderma / تریکودرما

Iran گرم Trichoderma 2,000,000 ریال
ARCF242

Trichoderma / تریکودرما

Iran گرم Trichoderma 2,000,000 ریال
ARCF243

Trichoderma / تریکودرما

Iran گرم Trichoderma 2,000,000 ریال
ARCF244

Trichoderma / تریکودرما

Iran گرم Trichoderma 2,000,000 ریال
ARCF245

Trichoderma / تریکودرما

Iran گرم Trichoderma 2,000,000 ریال
ARCF246

Trichoderma / تریکودرما

Iran گرم Trichoderma 2,000,000 ریال
ARCF247

Trichoderma / تریکودرما

Iran گرم Trichoderma 2,000,000 ریال
ARCF248

Trichoderma / تریکودرما

Iran گرم Trichoderma 2,000,000 ریال
ARCF249

Trichoderma / تریکودرما

Iran گرم Trichoderma 2,000,000 ریال
ARCF250

Trichoderma / تریکودرما

Iran گرم Trichoderma 2,000,000 ریال
سبد خرید 0