محصولات شرکت توسعه کشت دانه های روغنی تکاتو

جهت خرید روی گزینه افزودن به سبد خرید کلیک کنید

   لطفا قبل از سفارش و پرداخت هزینه، فرم تعهد را دانلود و پس از تکمیل با شماره ۰۱۱۳۳۴۳۵۳۸۲ داخلی 103  بخش بانک بذر، آقای مهندس حسن زاده، تماس حاصل نمایید. در صورت عدم تکمیل فرم تعهد نامه و سفارش بذور وجه مربوطه به حساب شما برگشت خواهد شد و این شرکت در قبال تراکنش انجام شده مسئولیتی ندارد. 

دانلود فایل مستندات
انتخاب کد محصول عنوان محصول کشور / منطقه وزن / تعداد گونه قیمت انتخاب
ARCF251

Trichoderma / تریکودرما

Iran گرم Trichoderma 2,000,000 ریال
ARCF252

Trichoderma / تریکودرما

Iran گرم Trichoderma 2,000,000 ریال
ARCF253

Trichoderma / تریکودرما

Iran گرم Trichoderma 2,000,000 ریال
ARCF254

Trichoderma / تریکودرما

Iran گرم Trichoderma 2,000,000 ریال
ARCF255

Trichoderma / تریکودرما

Iran گرم Trichoderma 2,000,000 ریال
ARCF256

Trichoderma / تریکودرما

Iran گرم Trichoderma 2,000,000 ریال
ARCF257

Trichoderma / تریکودرما

Iran گرم Trichoderma 2,000,000 ریال
ARCF258

Trichoderma / تریکودرما

Iran گرم Trichoderma 2,000,000 ریال
ARCF259

Trichoderma / تریکودرما

Iran گرم Trichoderma 2,000,000 ریال
ARCF260

Trichoderma / تریکودرما

Iran گرم Trichoderma 2,000,000 ریال
ARCF261

Trichoderma / تریکودرما

Iran گرم Trichoderma 2,000,000 ریال
ARCF262

Trichoderma / تریکودرما

Iran گرم Trichoderma 2,000,000 ریال
ARCF263

Trichoderma / تریکودرما

Iran گرم Trichoderma 2,000,000 ریال
ARCF264

Trichoderma / تریکودرما

Iran گرم Trichoderma 2,000,000 ریال
ARCF265

Trichoderma / تریکودرما

Iran گرم Trichoderma 2,000,000 ریال
ARCF266

Trichoderma / تریکودرما

Iran گرم Trichoderma 2,000,000 ریال
ARCF267

Trichoderma / تریکودرما

Iran گرم Trichoderma 2,000,000 ریال
ARCF268

Trichoderma / تریکودرما

Iran گرم Trichoderma 2,000,000 ریال
ARCF269

Trichoderma / تریکودرما

Iran گرم Trichoderma 2,000,000 ریال
ARCF270

Trichoderma / تریکودرما

Iran گرم Trichoderma 2,000,000 ریال
ARCF271

Trichoderma / تریکودرما

Iran گرم Trichoderma 2,000,000 ریال
ARCF272

Trichoderma / تریکودرما

Iran گرم Trichoderma 2,000,000 ریال
ARCF273

Trichoderma / تریکودرما

Iran گرم Trichoderma 2,000,000 ریال
ARCF274

Trichoderma / تریکودرما

Iran گرم Trichoderma 2,000,000 ریال
ARCF275

Trichoderma / تریکودرما

Iran گرم Trichoderma 2,000,000 ریال
ARCF276

Trichoderma / تریکودرما

Iran گرم Trichoderma 2,000,000 ریال
ARCF277

Trichoderma / تریکودرما

Iran گرم Trichoderma 2,000,000 ریال
ARCF278

Trichoderma / تریکودرما

Iran گرم Trichoderma 2,000,000 ریال
ARCF279

Trichoderma / تریکودرما

Iran گرم Trichoderma 2,000,000 ریال
ARCF280

Trichoderma / تریکودرما

Iran گرم Trichoderma 2,000,000 ریال
ARCF281

Trichoderma / تریکودرما

Iran گرم Trichoderma 2,000,000 ریال
ARCF282

Trichoderma / تریکودرما

Iran گرم Trichoderma 2,000,000 ریال
ARCF283

Trichoderma / تریکودرما

Iran گرم Trichoderma 2,000,000 ریال
ARCF284

Trichoderma / تریکودرما

Iran گرم Trichoderma 2,000,000 ریال
ARCF285

Trichoderma / تریکودرما

Iran گرم Trichoderma 2,000,000 ریال
ARCF286

Trichoderma / تریکودرما

Iran گرم Trichoderma 2,000,000 ریال
ARCF287

Trichoderma / تریکودرما

Iran گرم Trichoderma 2,000,000 ریال
ARCF288

Trichoderma / تریکودرما

Iran گرم Trichoderma 2,000,000 ریال
ARCF289

Trichoderma / تریکودرما

Iran گرم Trichoderma 2,000,000 ریال
ARCF290

Trichoderma / تریکودرما

Iran گرم Trichoderma 2,000,000 ریال
ARCF291

Trichoderma / تریکودرما

Iran گرم Trichoderma 2,000,000 ریال
ARCF292

Trichoderma / تریکودرما

Iran گرم Trichoderma 2,000,000 ریال
ARCF293

Trichoderma / تریکودرما

Iran گرم Trichoderma 2,000,000 ریال
ARCF294

Trichoderma / تریکودرما

Iran گرم Trichoderma 2,000,000 ریال
ARCF295

Trichoderma / تریکودرما

Iran گرم Trichoderma 2,000,000 ریال
ARCF296

Trichoderma / تریکودرما

Iran گرم Trichoderma 2,000,000 ریال
ARCF297

Trichoderma / تریکودرما

Iran گرم Trichoderma 2,000,000 ریال
ARCF298

Trichoderma / تریکودرما

Iran گرم Trichoderma 2,000,000 ریال
ARCF299

Trichoderma / تریکودرما

Iran گرم Trichoderma 2,000,000 ریال
ARCF300

Trichoderma / تریکودرما

Iran گرم Trichoderma 2,000,000 ریال
سبد خرید 0