محصولات شرکت توسعه کشت دانه های روغنی تکاتو

جهت خرید روی گزینه افزودن به سبد خرید کلیک کنید

   لطفا قبل از سفارش و پرداخت هزینه، فرم تعهد را دانلود و پس از تکمیل با شماره ۰۱۱۳۳۴۳۵۳۸۲ داخلی 103  بخش بانک بذر، آقای مهندس حسن زاده، تماس حاصل نمایید. در صورت عدم تکمیل فرم تعهد نامه و سفارش بذور وجه مربوطه به حساب شما برگشت خواهد شد و این شرکت در قبال تراکنش انجام شده مسئولیتی ندارد. 

دانلود فایل مستندات
انتخاب کد محصول عنوان محصول کشور / منطقه وزن / تعداد گونه قیمت انتخاب
ARCF301

Trichoderma / تریکودرما

Iran گرم Trichoderma 2,000,000 ریال
ARCF302

Trichoderma / تریکودرما

Iran گرم Trichoderma 2,000,000 ریال
ARCF303

Trichoderma / تریکودرما

Iran گرم Trichoderma 2,000,000 ریال
ARCF304

Trichoderma / تریکودرما

Iran گرم Trichoderma 2,000,000 ریال
ARCF305

Trichoderma / تریکودرما

Iran گرم Trichoderma 2,000,000 ریال
ARCF306

Trichoderma / تریکودرما

Iran گرم Trichoderma 2,000,000 ریال
ARCF307

Trichoderma / تریکودرما

Iran گرم Trichoderma 2,000,000 ریال
ARCF308

Trichoderma / تریکودرما

Iran گرم Trichoderma 2,000,000 ریال
ARCF309

Trichoderma / تریکودرما

Iran گرم Trichoderma 2,000,000 ریال
ARCF310

Trichoderma / تریکودرما

Iran گرم Trichoderma 2,000,000 ریال
ARCF311

Trichoderma / تریکودرما

Iran گرم Trichoderma 2,000,000 ریال
ARCF312

Trichoderma / تریکودرما

Iran گرم Trichoderma 2,000,000 ریال
ARCF313

Trichoderma / تریکودرما

Iran گرم Trichoderma 2,000,000 ریال
ARCF314

Trichoderma / تریکودرما

Iran گرم Trichoderma 2,000,000 ریال
ARCF315

Trichoderma / تریکودرما

Iran گرم Trichoderma 2,000,000 ریال
ARCF316

Trichoderma / تریکودرما

Iran گرم Trichoderma 2,000,000 ریال
ARCF317

Trichoderma / تریکودرما

Iran گرم Trichoderma 2,000,000 ریال
ARCF318

Trichoderma / تریکودرما

Iran گرم Trichoderma 2,000,000 ریال
ARCF319

Trichoderma / تریکودرما

Iran گرم Trichoderma 2,000,000 ریال
ARCF320

Trichoderma / تریکودرما

Iran گرم Trichoderma 2,000,000 ریال
ARCF321

Trichoderma / تریکودرما

Iran گرم Trichoderma 2,000,000 ریال
ARCF322

Trichoderma / تریکودرما

Iran گرم Trichoderma 2,000,000 ریال
ARCF323

Trichoderma / تریکودرما

Iran گرم Trichoderma 2,000,000 ریال
ARCF324

Trichoderma / تریکودرما

Iran گرم Trichoderma 2,000,000 ریال
ARCF325

Trichoderma / تریکودرما

Iran گرم Trichoderma 2,000,000 ریال
ARCF326

Trichoderma / تریکودرما

Iran گرم Trichoderma 2,000,000 ریال
ARCF327

Trichoderma / تریکودرما

Iran گرم Trichoderma 2,000,000 ریال
ARCF328

Trichoderma / تریکودرما

Iran گرم Trichoderma 2,000,000 ریال
ARCF329

Trichoderma / تریکودرما

Iran گرم Trichoderma 2,000,000 ریال
ARCF330

Trichoderma / تریکودرما

Iran گرم Trichoderma 2,000,000 ریال
ARCF331

Trichoderma / تریکودرما

Iran گرم Trichoderma 2,000,000 ریال
ARCF332

Trichoderma / تریکودرما

Iran گرم Trichoderma 2,000,000 ریال
ARCF333

Trichoderma / تریکودرما

Iran گرم Trichoderma 2,000,000 ریال
ARCF334

Trichoderma / تریکودرما

Iran گرم Trichoderma 2,000,000 ریال
ARCF335

Trichoderma / تریکودرما

Iran گرم Trichoderma 2,000,000 ریال
ARCF336

Trichoderma / تریکودرما

Iran گرم Trichoderma 2,000,000 ریال
ARCF337

Trichoderma / تریکودرما

Iran گرم Trichoderma 2,000,000 ریال
ARCF338

Trichoderma / تریکودرما

Iran گرم Trichoderma 2,000,000 ریال
ARCF339

Trichoderma / تریکودرما

Iran گرم Trichoderma 2,000,000 ریال
ARCF340

Trichoderma / تریکودرما

Iran گرم Trichoderma 2,000,000 ریال
ARCF341

Trichoderma / تریکودرما

Iran گرم Trichoderma 2,000,000 ریال
ARCF342

Trichoderma / تریکودرما

Iran گرم Trichoderma 2,000,000 ریال
ARCF343

Trichoderma / تریکودرما

Iran گرم Trichoderma 2,000,000 ریال
ARCF344

Trichoderma / تریکودرما

Iran گرم Trichoderma 2,000,000 ریال
ARCF345

Trichoderma / تریکودرما

Iran گرم Trichoderma 2,000,000 ریال
ARCF346

Trichoderma / تریکودرما

Iran گرم Trichoderma 2,000,000 ریال
ARCF347

Trichoderma / تریکودرما

Iran گرم Trichoderma 2,000,000 ریال
ARCF348

Trichoderma / تریکودرما

Iran گرم Trichoderma 2,000,000 ریال
ARCF349

Trichoderma / تریکودرما

Iran گرم Trichoderma 2,000,000 ریال
ARCF350

Trichoderma / تریکودرما

Iran گرم Trichoderma 2,000,000 ریال
سبد خرید 0