محصولات شرکت توسعه کشت دانه های روغنی تکاتو

جهت خرید روی گزینه افزودن به سبد خرید کلیک کنید

   لطفا قبل از سفارش و پرداخت هزینه، فرم تعهد را دانلود و پس از تکمیل با شماره ۰۱۱۳۳۴۳۵۳۸۲ داخلی 103  بخش بانک بذر، آقای مهندس حسن زاده، تماس حاصل نمایید. در صورت عدم تکمیل فرم تعهد نامه و سفارش بذور وجه مربوطه به حساب شما برگشت خواهد شد و این شرکت در قبال تراکنش انجام شده مسئولیتی ندارد. 

دانلود فایل مستندات
انتخاب کد محصول عنوان محصول کشور / منطقه وزن / تعداد گونه قیمت انتخاب
ARCF351

Trichoderma / تریکودرما

Iran گرم Trichoderma 2,000,000 ریال
ARCF352

Trichoderma / تریکودرما

Iran گرم Trichoderma 2,000,000 ریال
ARCF353

Trichoderma / تریکودرما

Iran گرم Trichoderma 2,000,000 ریال
ARCF354

Trichoderma / تریکودرما

Iran گرم Trichoderma 2,000,000 ریال
ARCF355

Trichoderma / تریکودرما

Iran گرم Trichoderma 2,000,000 ریال
ARCF356

Trichoderma / تریکودرما

Iran گرم Trichoderma 2,000,000 ریال
ARCF357

Trichoderma / تریکودرما

Iran گرم Trichoderma 2,000,000 ریال
ARCF358

Trichoderma / تریکودرما

Iran گرم Trichoderma 2,000,000 ریال
ARCF359

Trichoderma / تریکودرما

Iran گرم Trichoderma 2,000,000 ریال
ARCF360

Trichoderma / تریکودرما

Iran گرم Trichoderma 2,000,000 ریال
ARCF361

Trichoderma / تریکودرما

Iran گرم Trichoderma 2,000,000 ریال
ARCF362

Trichoderma / تریکودرما

Iran گرم Trichoderma 2,000,000 ریال
ARCF363

Trichoderma / تریکودرما

Iran گرم Trichoderma 2,000,000 ریال
ARCF364

Trichoderma / تریکودرما

Iran گرم Trichoderma 2,000,000 ریال
ARCF365

Trichoderma / تریکودرما

Iran گرم Trichoderma 2,000,000 ریال
ARCF366

Trichoderma / تریکودرما

Iran گرم Trichoderma 2,000,000 ریال
ARCF367

Trichoderma / تریکودرما

Iran گرم Trichoderma 2,000,000 ریال
ARCF368

Trichoderma / تریکودرما

Iran گرم Trichoderma 2,000,000 ریال
ARCF369

Trichoderma / تریکودرما

Iran گرم Trichoderma 2,000,000 ریال
ARCF370

Trichoderma / تریکودرما

Iran گرم Trichoderma 2,000,000 ریال
ARCF371

Trichoderma / تریکودرما

Iran گرم Trichoderma 2,000,000 ریال
ARCF372

Trichoderma / تریکودرما

Iran گرم Trichoderma 2,000,000 ریال
ARCF373

Trichoderma / تریکودرما

Iran گرم Trichoderma 2,000,000 ریال
ARCF374

Trichoderma / تریکودرما

Iran گرم Trichoderma 2,000,000 ریال
ARCF375

Trichoderma / تریکودرما

Iran گرم Trichoderma 2,000,000 ریال
ARCF376

Trichoderma / تریکودرما

Iran گرم Trichoderma 2,000,000 ریال
ARCF377

Trichoderma / تریکودرما

Iran گرم Trichoderma 2,000,000 ریال
ARCF378

Trichoderma / تریکودرما

Iran گرم Trichoderma 2,000,000 ریال
ARCF379

Trichoderma / تریکودرما

Iran گرم Trichoderma 2,000,000 ریال
ARCF380

Trichoderma / تریکودرما

Iran گرم Trichoderma 2,000,000 ریال
ARCF381

Trichoderma / تریکودرما

Iran گرم Trichoderma 2,000,000 ریال
ARCF382

Trichoderma / تریکودرما

Iran گرم Trichoderma 2,000,000 ریال
ARCF383

Trichoderma / تریکودرما

Iran گرم Trichoderma 2,000,000 ریال
ARCF384

Trichoderma / تریکودرما

Iran گرم Trichoderma 2,000,000 ریال
ARCF385

Trichoderma / تریکودرما

Iran گرم Trichoderma 2,000,000 ریال
ARCF386

Trichoderma / تریکودرما

Iran گرم Trichoderma 2,000,000 ریال
ARCF387

Trichoderma / تریکودرما

Iran گرم Trichoderma 2,000,000 ریال
ARCF388

Trichoderma / تریکودرما

Iran گرم Trichoderma 2,000,000 ریال
ARCF389

Trichoderma / تریکودرما

Iran گرم Trichoderma 2,000,000 ریال
ARCF390

Trichoderma / تریکودرما

Iran گرم Trichoderma 2,000,000 ریال
ARCF391

Trichoderma / تریکودرما

Iran گرم Trichoderma 2,000,000 ریال
ARCF392

Trichoderma / تریکودرما

Iran گرم Trichoderma 2,000,000 ریال
ARCF393

Trichoderma / تریکودرما

Iran گرم Trichoderma 2,000,000 ریال
ARCF394

Trichoderma / تریکودرما

Iran گرم Trichoderma 2,000,000 ریال
ARCF395

Trichoderma / تریکودرما

Iran گرم Trichoderma 2,000,000 ریال
ARCF396

Trichoderma / تریکودرما

Iran گرم Trichoderma 2,000,000 ریال
ARCF397

Trichoderma / تریکودرما

Iran گرم Trichoderma 2,000,000 ریال
ARCF398

Trichoderma / تریکودرما

Iran گرم Trichoderma 2,000,000 ریال
ARCF399

Trichoderma / تریکودرما

Iran گرم Trichoderma 2,000,000 ریال
ARCF400

Trichoderma / تریکودرما

Iran گرم Trichoderma 2,000,000 ریال
سبد خرید 0