محصولات شرکت توسعه کشت دانه های روغنی تکاتو

جهت خرید روی گزینه افزودن به سبد خرید کلیک کنید

   لطفا قبل از سفارش و پرداخت هزینه، فرم تعهد را دانلود و پس از تکمیل با شماره ۰۱۱۳۳۴۳۵۳۸۲ داخلی 103  بخش بانک بذر، آقای مهندس حسن زاده، تماس حاصل نمایید. در صورت عدم تکمیل فرم تعهد نامه و سفارش بذور وجه مربوطه به حساب شما برگشت خواهد شد و این شرکت در قبال تراکنش انجام شده مسئولیتی ندارد. 

دانلود فایل مستندات
انتخاب کد محصول عنوان محصول کشور / منطقه وزن / تعداد گونه قیمت انتخاب
ARCF401

Trichoderma / تریکودرما

Iran گرم Trichoderma 2,000,000 ریال
ARCF402

Trichoderma / تریکودرما

Iran گرم Trichoderma 2,000,000 ریال
ARCF403

Trichoderma / تریکودرما

Iran گرم Trichoderma 2,000,000 ریال
ARCF404

Trichoderma / تریکودرما

Iran گرم Trichoderma 2,000,000 ریال
ARCF405

Trichoderma / تریکودرما

Iran گرم Trichoderma 2,000,000 ریال
ARCF406

Trichoderma / تریکودرما

Iran گرم Trichoderma 2,000,000 ریال
ARCF407

Trichoderma / تریکودرما

Iran گرم Trichoderma 2,000,000 ریال
ARCF408

Trichoderma / تریکودرما

Iran گرم Trichoderma 2,000,000 ریال
ARCF409

Trichoderma / تریکودرما

Iran گرم Trichoderma 2,000,000 ریال
ARCF410

Trichoderma / تریکودرما

Iran گرم Trichoderma 2,000,000 ریال
ARCF411

Trichoderma / تریکودرما

Iran گرم Trichoderma 2,000,000 ریال
ARCF412

Trichoderma / تریکودرما

Iran گرم Trichoderma 2,000,000 ریال
ARCF413

Trichoderma / تریکودرما

Iran گرم Trichoderma 2,000,000 ریال
ARCF414

Trichoderma / تریکودرما

Iran گرم Trichoderma 2,000,000 ریال
ARCF415

Trichoderma / تریکودرما

Iran گرم Trichoderma 2,000,000 ریال
ARCF416

Trichoderma / تریکودرما

Iran گرم Trichoderma 2,000,000 ریال
ARCF417

Trichoderma / تریکودرما

Iran گرم Trichoderma 2,000,000 ریال
ARCF418

Trichoderma / تریکودرما

Iran گرم Trichoderma 2,000,000 ریال
ARCF419

Trichoderma / تریکودرما

Iran گرم Trichoderma 2,000,000 ریال
ARCF420

Trichoderma / تریکودرما

Iran گرم Trichoderma 2,000,000 ریال
ARCF421

Trichoderma / تریکودرما

Iran گرم Trichoderma 2,000,000 ریال
ARCF422

Trichoderma / تریکودرما

Iran گرم Trichoderma 2,000,000 ریال
ARCF423

Trichoderma / تریکودرما

Iran گرم Trichoderma 2,000,000 ریال
ARCF424

Trichoderma / تریکودرما

Iran گرم Trichoderma 2,000,000 ریال
ARCF425

Trichoderma / تریکودرما

Iran گرم Trichoderma 2,000,000 ریال
ARCF426

Trichoderma / تریکودرما

Iran گرم Trichoderma 2,000,000 ریال
ARCF427

Trichoderma / تریکودرما

Iran گرم Trichoderma 2,000,000 ریال
ARCF428

Trichoderma / تریکودرما

Iran گرم Trichoderma 2,000,000 ریال
ARCF429

Trichoderma / تریکودرما

Iran گرم Trichoderma 2,000,000 ریال
ARCF430

Trichoderma / تریکودرما

Iran گرم Trichoderma 2,000,000 ریال
ARCF431

Trichoderma / تریکودرما

Iran گرم Trichoderma 2,000,000 ریال
ARCF432

Trichoderma / تریکودرما

Iran گرم Trichoderma 2,000,000 ریال
ARCF433

Trichoderma / تریکودرما

Iran گرم Trichoderma 2,000,000 ریال
ARCF434

Trichoderma / تریکودرما

Iran گرم Trichoderma 2,000,000 ریال
ARCF435

Trichoderma / تریکودرما

Iran گرم Trichoderma 2,000,000 ریال
ARCF436

Trichoderma / تریکودرما

Iran گرم Trichoderma 2,000,000 ریال
ARCF437

Trichoderma / تریکودرما

Iran گرم Trichoderma 2,000,000 ریال
ARCF438

Trichoderma / تریکودرما

Iran گرم Trichoderma 2,000,000 ریال
ARCF439

Trichoderma / تریکودرما

Iran گرم Trichoderma 2,000,000 ریال
ARCF440

Trichoderma / تریکودرما

Iran گرم Trichoderma 2,000,000 ریال
ARCF441

Trichoderma / تریکودرما

Iran گرم Trichoderma 2,000,000 ریال
ARCF442

Trichoderma / تریکودرما

Iran گرم Trichoderma 2,000,000 ریال
ARCF443

Trichoderma / تریکودرما

Iran گرم Trichoderma 2,000,000 ریال
ARCF444

Trichoderma / تریکودرما

Iran گرم Trichoderma 2,000,000 ریال
ARCF445

Trichoderma / تریکودرما

Iran گرم Trichoderma 2,000,000 ریال
ARCF446

Trichoderma / تریکودرما

Iran گرم Trichoderma 2,000,000 ریال
ARCF447

Trichoderma / تریکودرما

Iran گرم Trichoderma 2,000,000 ریال
ARCF448

Trichoderma / تریکودرما

Iran گرم Trichoderma 2,000,000 ریال
ARCF449

Trichoderma / تریکودرما

Iran گرم Trichoderma 2,000,000 ریال
ARCF450

Trichoderma / تریکودرما

Iran گرم Trichoderma 2,000,000 ریال
سبد خرید 0